Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2009
Tutkielman numero: 12086
Vuokratyöntekijöiden organisaatioon sitoutuminen: Case MedOne
Tekijä: Weiste-Palvanen, Heidi
Otsikko: Vuokratyöntekijöiden organisaatioon sitoutuminen: Case MedOne
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; työntekijät; workers; työvoiman vuokraus; employee hiring; sitoutuminen; commitment
Sivumäärä: 64
Avainsanat: Sitoutuminen, vuokratyö
Tiivistelmä:
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ

Organisaatiot ja johtaminen, pro gradu –tutkielma Heidi Weiste-Palvanen 12.5.2009

Vuokratyöntekijöiden organisaatioon sitoutuminen: Case MedOne

Tutkimuksen tavoitteet Tässä tutkielmassa oli kysymys vuokratyöntekijöiden organisaatioon sitoutumisesta. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat sairaanhoitajien organisaatioon sitoutumiseen. Toisena tavoitteena oli saada selville, miksi sairaanhoitajat ovat valinneet vuokratyön.

Tutkimuksen toteutus Tutkimus oli laadullinen tutkimus ja se toteutettiin yhdessä terveydenhuollon vuokratyövoimaa välittävän MedOnen kanssa. Tutkimus kohdistui MedOnen leikkaussalisairaanhoitajiin. Tutkimusaineisto kerättiin kahdella ryhmähaastattelulla, jossa kummassakin ryhmässä oli kolme sairaanhoitajaa. Sairaanhoitajat olivat työskennelleet organisaatiossa enintään kaksi vuotta. Haastatteluaineisto nauhoitettiin ja litteroitiin sekä se käsiteltiin sisällönanalyysimenetelmällä.

Tutkimustulokset MedOnen leikkaussalisairaanhoitajat ovat sitoutuneet organisaatioon kokonaisvaltaisen hallinnan ja hyvinvoinnin kautta. He ovat varsin tyytyväisiä MedOneen työnantajana ja ovat organisaatioon sitoutuneita. Vuokratyöntekijöiksi sairaanhoitajat ovat ryhtyneet siitä syystä, että vuokratyö tarjoaa heille mahdollisuuksia. MedOne tarjoaa työntekijöilleen niitä etuja, joita työntekijät ovat lähteneet hakemaan ryhtyessään vuokratyöntekijöiksi. Kokonaisuudessaan tutkimustulokset olivat varsin positiivisia, mikä kuvastaa sairaanhoitajien tyytyväisyyttä nykyiseen tilanteeseensa työmarkkinoilla.

Avainsanat Sitoutuminen, vuokratyö
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.