Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2009
Tutkielman numero: 12094
Keskusteluja minusta, sinusta ja työstä. Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa
Tekijä: Toiva, Anna
Otsikko: Keskusteluja minusta, sinusta ja työstä. Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; mentorointi; mentoring; keskustelu; discussion; viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; HSE; HSE
Sivumäärä: 107
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12094.pdf pdf  koko: 2 MB (1251752)
Avainsanat: mentorointi; opiskelija; sosiaalinen konstruktionismi
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja tulkita Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmaan osallistuneiden parien - sekä mentorien että mentoroitavien - mentorointikokemuksille annettuja merkityksiä viisi vuotta ohjelman jälkeen. Tutkimuksellani pyrin keräämään kuvauksia mentorointikokemuksista ja lisäämään ymmärrystä HSE:n mentorointiohjelman hyödyistä. Ajan kuluminen mentorointikokemuksesta on mahdollistanut mentoroitaville ja mentoreille saavutettujen hyötyjen ja kokemusten reflektoinnin. Lisäkysymyksinä pohdin mentorin sukupuolen ja alan merkitystä mentorointikokemukselle. Tutkimukseni pyrkii osaltaan myös korostamaan laadullisen tutkimusotteen merkitystä mentorointikokemuksen ymmärtämisessä. Lähestyn mentorointikokemusta sen sosiaalisen rakentumisen näkökulmasta pohtien mm. osallistujien kontekstin ja aikaisempien kokemusten merkitystä ohjelmaa kohtaan esitetyille odotuksille ja sen onnistuneisuuden arvioinnille.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Ymmärtääkseni syvällisemmin osallistuneiden kokemuksia toteutin tutkimuksen laadullisena käyttäen menetelmänä teemahaastatteluja. Haastattelin pääasiassa vuoden 2009 helmi-maaliskuun aikana neljän sukupuoliyhdistelmältään erilaisen parin molempia osapuolia erikseen. Haastattelujen lisäksi minulla oli käytettävissäni kyseisenä vuonna kerätty palaute mentorointiohjelmasta. Jaoin haastatteluaineiston kahteen: mentorointikokemuksen kuvaukseen sekä koettuihin hyötyihin, mitkä teemoittelin tarkemmin mentoreille ja mentoroitaville erikseen.

TUTKIMUKSEN TULOKSET

Tutkimustulokseni vahvistavat mentorointikirjallisuuden kuvaamia mentoroinnin hyötyjä osoittaen mentoroinnin olevan hyödyllistä niin mentoroitavana olevalle opiskelijalle kuin työelämässä toimivalle mentorille. Haastatteluaineistosta nousevat mentoroitavien kokemat hyödyt luokittelin kolmeen: (1) psykososiaalinen hyöty, mihin kuuluu itsetuntemuksen kasvaminen ja kannustus, (2) välillinen urahyöty, mihin liittyvät tiedon saaminen, käsitysten uudistuminen ja kontaktien saaminen sekä (3) välitön urahyöty, mikä sisältää vaikutuksen urakehitykseen sekä valmistumisen. Myös mentorit kertoivat saaneensa osallistumisestaan paljon. Kokosin heidän kuvaamansa hyödyt niinikään kolmeen pääluokkaan: (1) oppiminen, johon sisältyvät tiedon saaminen ja käsitysten uudistuminen, (2) henkilökohtainen kasvu, joka koostuu itsetuntemuksen vahvistumisesta, omien tavoitteiden ja uran selkiytymisestä sekä esimiestaitojen parantumisesta ja (3) positiivinen energia, mikä viittaa piristymiseen, ystävyyteen ja auttamisen iloon. Tulokset paljastavat myös mentorointikokemuksiin mahdollisesti kuuluvia negatiivisia puolia, kuten toteutumattomat odotukset konkreettisemmista tuloksista ja syvällisemmästä ystävyyssuhteesta mentoroitavien osalta sekä epävarmuuden kokeminen ja laaja-alaisemman keskustelun toive mentorien osalta.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.