Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2009
Tutkielman numero: 12095
Yritysasiakkuuden potentiaalien tunnistaminen ja hyödyntämismahdollisuudet asiakasryhmittelyssä Case: OP-Pohjola-ryhmä
Tekijä: Toijonen-Kunnari, Sari
Otsikko: Yritysasiakkuuden potentiaalien tunnistaminen ja hyödyntämismahdollisuudet asiakasryhmittelyssä Case: OP-Pohjola-ryhmä
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; asiakashallinta; customer relationship management; asiakasarvo; customer value
Sivumäärä: 118
Avainsanat: asiakkuuksien johtaminen; asiakassuhdejohtaminen; asiakkuuden arvot; asiakkuuspotentiaali; uuden tiedon luominen
Tiivistelmä:
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Organisaatiot ja johtaminen, pro gradu -tutkielma Sari Toijonen-Kunnari 1.8.2009

YRITYSASIAKKUUDEN POTENTIAALIEN TUNNISTAMINEN JA HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET ASIAKASRYHMITTELYSSÄ Case: OP-Pohjola- ryhmä Tutkimuksen tavoitteet Tieto on yksi yritysten tärkeimmistä kilpailuedun lähteistä. Yritysten toimintaympäristöjen muuttuessa tiedonhallintaa tarvitaan erityisesti ennakointiin ja nopeaan muutoksiin reagointiin. Asiakkuuksien johtamiseen voidaan saada kilpailuetua asiakastuntemuksella. Tässä tutkimuksessa selvitettiin kuinka case-yrityksen ja yritysasiakkaan välisessä rajapinnassa työskentelevät asiakasvastuulliset henkilöt tunnistavat ja muodostavat uutta tietoa asiakkuuden potentiaaliarvoista sekä millaista tukea he tähän tarvitsevat. Tutkimuksen päätavoitetta tukevasti kartoitettiin asiakasvastuullisten näkemyksiä potentiaaliarvojen vahvuuksista, kehittämiskohteista ja hyödyntämismahdollisuuksista asiakasryhmittelyssä.

Tutkimuksen toteutustapa, menetelmät ja aineistot

Tutkimus koostui teoria- ja empiriaosasta. Yrityksen ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa luotavaa uutta asiakkuustietoa tarkasteltiin tiedon muuntumisen SECI-mallin ja siihen liittyvien Ba-tilojen avulla. Empiirinen tutkimusaineisto hankittiin kvalitatiivisilla teemahaastatteluilla. Aineiston analysoinnissa hyödynnettiin luokittelua, teemoittelua ja tyypittelyä. Haastateltavien näkemyksiä verrattiin sekä toisiinsa että kirjallisuudessa esitettyihin teorioihin.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimuksen tuloksena syntyi käsitys case-yrityksen asiakasvastuullisten kyvystä tunnistaa yritysasiakkuuksien potentiaaleja. Asiakkuuden tulevaisuuden arvoista merkityksellisimmiksi koettiin liiketoiminnan ja asiakasosuuden kasvupotentiaalit, referenssi- ja verkostoarvot. Yllättävää oli osaamisarvon vähäinen arvostus, vaikka samanaikaisesti mietittiin asiakkaan liiketoiminnan lisäarvotekijöitä. Potentiaaliarvot soveltuisivat parhaiten asiakashankinnan ja asiakkuuden murrosvaiheiden tarkasteluun, tukemaan riskienhallintaa ja myyntiä. Potentiaaliarvot mahdollistaisivat ennakoinnin asiakkuuksien johtamisessa. Tällä hetkellä potentiaaliarvoilla on asiakkuuden ryhmittelypäätöksissä vain lisätiedon rooli. Potentiaalien tunnistuksen ja käytön kehittämisesityksiä ja tukitarpeita esitettiin asiakkaiden liiketoiminnan syvempään tuntemiseen, verkostotyöskentelyyn, segmentointikriteereihin ja asiakkuuden tukitoimintojen organisointiin. Tulevaisuustiedon arvostus sekä tiedon muodostuksen rakenteiden hyvät valmiudet luovat pohjaa case-yrityksen potentiaalitiedon sisällyttämiseen tiedon visioon.

Avainsanat

asiakkuuksien johtaminen, asiakassuhdejohtaminen, asiakkuuden arvot, asiakkuuspotentiaali, uuden tiedon luominen
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.