Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2009
Tutkielman numero: 12096
Liikearvon arvonalentumisiin vaikuttavia tekijöitä pohjoismaisissa pörssiyrityksissä
Tekijä: Pöntinen, Olli
Otsikko: Liikearvon arvonalentumisiin vaikuttavia tekijöitä pohjoismaisissa pörssiyrityksissä
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; liikearvo; goodwill; Pohjoismaat; Scandinavia
Sivumäärä: 71
Avainsanat: liikearvo; arvonalentuminen; logistinen regressio; IAS 36; IFRS 3
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää pohjoismaisissa pörssiyrityksissä liikearvojen arvonalentumisiin vaikuttavia tekijöitä, jotka ovat ulkopuolisten sidosryhmien havaittavissa. Arvonalentumisiin vaikuttavia tekijöitä etsitään sekä taloudellisista tunnusluvuista että yrityskauppojen ominaisuuksista. Tutkimuksen toisessa osassa testataan havaittujen arvonalentumiskirjausten oikea-aikaisuutta vertaamalla niitä yritysten markkinatuottoihin.

Lähdeaineisto

Aineistona käytetään Helsingin, Tukholman, Kööpenhaminan ja Oslon pörsseissä listattuja yrityksiä. Näiden yritysten tekemiä yrityskauppoja, joissa myös ostokohde on listattu yritys, seurataan vuodesta 2000 vuoteen 2008 ja tehtyjä arvonalentumiskirjauksia havainnoidaan välillä 2005–2008.

Aineiston käsittely

Tutkimus on tyypiltään kvantitatiivinen ja logistisella regressiolla tutkitaan eri tekijöiden vaikutusta toteutuneisiin arvonalentumisiin. Arvonalentumisten ajoitusta tutkitaan selvittämällä liikearvon arvonalentumiskirjausten vaikutusta yritysten osakkeiden markkinatuottoihin ilmoitusvuonna sekä neljänä edeltävänä vuotena ns. käänteisellä regressiolla.

Tulokset

Liikearvojen arvonalentuminen on monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat niin monet tekijät, että on vaikea määrittää yksittäisiä tekijöitä joilla olisi tilastollista merkitystä tapahtuman kannalta. Yhdistelemällä teorian pohjalta valikoituja selittäviä muuttujia on kuitenkin mahdollista kokonaisuutena jossain määrin selittää arvonalentumisia. Lisäksi havaitaan, että yrityskauppojen ominaisuuksien huomioiminen parantaa arvonalentumisten selitettävyyttä. Näyttöä on löydettävissä myös siitä, että liikearvojen todellinen arvonalentuminen edeltää ajallisesti raportoituja arvonalentumisia.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.