Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2009
Tutkielman numero: 12109
Negatiivisen liikearvon syntyminen ja käsittely IFRS-tilinpäätöksessä - Case Rapala VMC Oyj
Tekijä: Saarenheimo, Jaana
Otsikko: Negatiivisen liikearvon syntyminen ja käsittely IFRS-tilinpäätöksessä - Case Rapala VMC Oyj
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilinpäätös; balances of books; liikearvo; goodwill
Sivumäärä: 67
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12109.pdf pdf  koko: 517 KB (529363)
Avainsanat: negatiivinen liikearvo; liikearvo; liiketoimintojen yhdistäminen; hankintamenomenetelmä; IFRS 3; IFRS 3R
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli kuvailla, miten negatiivisen liikearvon muodostumista ja käsittelyä tilinpäätöksessä on säädelty IFRS-standardeissa. Osana tätä tavoitetta oli uudistetun IFRS 3R –standardin aiheuttamien muutosten tutkiminen. Tavoitteena oli myös selvittää standardien ulkopuolisia syitä negatiivisen liikearvon muodostumiselle.

Lähdeaineisto

Tutkimuksessa on käytetty lähdeaineistona vuoden 2004 ja 2008 IFRS 3 –standardeja, sekä muuta aiempaa kirjallisuutta ja tutkimusta aihepiiristä. Empiirisenä lähdeaineistona on käytetty case-yritys Rapalan CFO:n ja Group Financial Controllerin haastatteluita, sekä Rapalan vuosikertomuksia ja erien arvostamista koskevaa sisäistä materiaalia.

Aineiston käsittely

Tutkimuskysymyksiin on pyritty vastaamaan IFRS-standardeja ja muuta materiaalia tutkimalla, sekä Rapalaa käsittelevän eksploratiivisen case-tutkimuksen avulla. Case-tutkimus käsitti kolmen Rapalan tekemän yritysoston tutkimisen, joissa kaikissa on syntynyt negatiivista liikearvoa. Pääasiallinen tutkimusmenetelmä olivat avoimet haastattelut. Negatiivista liikearvoa on monilta osin lähestytty positiivisen liikearvon teorian avulla.

Tulokset

Tutkimuksessa todettiin, että yksityiskohtaisesta ohjeistuksesta huolimatta liikearvon muodostumiseen IFRS 3 –standardin mukaan liittyy paljon valintakysymyksiä, joilla voi olla merkittäväkin vaikutus muodostuvan liikearvon määrään. Merkittäviä muutoksia aiheuttaa myös uudistettu IFRS 3R –standardi. Negatiivisen liikearvon syiden todettiin olevan vahvasti yritys-, tilanne- ja toimialakohtaisia, ja tulosten yleistämisen siksi vaikeaa. Rapalan tapauksissa negatiivisen liikearvon syynä kuitenkin olivat edulliset kaupat, joten standardin lähtökohtainen oletus negatiivisesta liikearvosta laskennallisena tai arvostuksellisena virheenä oli pätemätön case-yrityksen kohdalla.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.