Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2009
Tutkielman numero: 12111
Integroitujen tietojärjestelmien vaikutuksista johdon laskentatoimeen: miten erilaiset integroidut tietojärjestelmät tukevat johdon laskentatoimea neljässä eri toimialaa edustavassa yrityksessä?
Tekijä: Terho, Jussi
Otsikko: Integroitujen tietojärjestelmien vaikutuksista johdon laskentatoimeen: miten erilaiset integroidut tietojärjestelmät tukevat johdon laskentatoimea neljässä eri toimialaa edustavassa yrityksessä?
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; johdon laskentatoimi; managerial accounting; mis; mis; tietojärjestelmät; information systems
Sivumäärä: 94
Avainsanat: integroidut tietojärjestelmät; johdon laskentatoimi; SEM-järjestelmät; toiminnanohjausjärjestelmät
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteet Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää tietojärjestelmien integraation vaikutusta niiden kykyyn tukea johdon laskentatoimea. Lisäksi tutkitaan syitä, miksi tiettyjä johdon laskentatoimen menetelmiä sovelletaan toiminnanohjausjärjestelmissä ja tiettyjä muissa integroiduissa tietojärjestelmissä. Tutkielman kirjallisuusosuus esittelee integroitujen tietojärjestelmien ja johdon laskentatoimen yhteistutkimuksen tuloksia. Empiirisessä osassa selvitetään, kuinka neljän eri toimialaa edustavan yrityksen integroidut tietojärjestelmät tukevat johdon laskentatoimea.

Lähdeaineisto Tutkimuksessa käytetään integroitujen tietojärjestelmien sekä johdon laskentatoimen lähdekirjallisuutta. Empiirisenä aineistona on neljästä yrityksestä kerätty haastatteluaineisto.

Aineiston käsittely Haastatteluaineisto analysoidaan ensin yrityksittäin ja sen jälkeen yrityksiä vertaillaan toisiinsa. Yritysten välinen vertailu tehdään tutkimusongelman perusteella valittujen integroituihin tietojärjestelmiin liittyvien ominaisuuksien suhteen.

Tulokset Yritykset kokivat integroitujen tietojärjestelmien tukevan johdon laskentatoimea pääsääntöisesti hyvin. Tietovarastot ja SEM-järjestelmät koettiin yrityksissä erittäin toimiviksi johdon laskentatoimen näkökulmasta. Sen sijaan toiminnanohjausjärjestelmien vaikutus johdon laskentatoimeen oli odotetusti vähäinen. Toiminnanohjausjärjestelmät ja muut operatiiviset tietojärjestelmät muodostavat lähinnä infrastruktuurin, johon varsinaiset johdon laskentatoimen integroidut tietojärjestelmät tukeutuvat.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.