Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2009
Tutkielman numero: 12112
Immateriaalioikeudet suomalaisten pörssiyritysten tilinpäätöksissä
Tekijä: Piha, Elina
Otsikko: Immateriaalioikeudet suomalaisten pörssiyritysten tilinpäätöksissä
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilinpäätös; balances of books; immateriaalioikeus; incorporeal right; aineeton omaisuus; immaterial property; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies
Sivumäärä: 72
Avainsanat: immateriaalioikeus; aineeton oikeus; arvonmääritys; IAS 38
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen teoreettisen osan tavoitteena oli kuvata immateriaalioikeuksien tärkeimpiä ominaisuuksia ja tutkia, kuinka niitä käsitellään tilinpäätöksessä. Tutkielmassa tarkastellaan tilinpäätöskäytäntöä sekä suomalaisen tilinpäätöskäytännön että kansainvälisten IFRS-standardien kannalta. Empiirisessä osassa tavoitteena oli selvittää suomalaisten julkisten osakeyhtiöiden immateriaalioikeuksien määrää taseissa ja yritysten niihin käyttämiä arvostusratkaisuja.

Lähdeaineisto

Tutkimuksessa käytettiin immateriaalioikeuksiin liittyvää koti- ja ulkomaista lähdekirjallisuutta. Empiirisessä osassa aineistona oli Helsingin Pörssin päälistalla 29.12.2008 listattuna olleiden yritysten tilinpäätöstiedot vuosilta 2007 ja 2006. Lopullinen otos käsitti 126 yritystä. Tiedot kerättiin yritysten kotisivuilta saaduista vuoden 2007 vuosikertomuksista, joissa oli mukana vertailutiedot vuodelta 2006.

Aineiston käsittely

Tilinpäätöksistä kerättiin tiedot yritysten aineettomien oikeuksien määristä. Koska osa yrityksistä ei raportoinut erikseen immateriaalioikeuksistaan, tutkittiin myös tase-erän ”muut aineettomat hyödykkeet” kokoa. Aineistosta kerättiin myös tiedot yritysten immateriaalioikeuksiin käyttämistä arvostusratkaisuista. Tietoja vertailtiin toimiala- ja kokoluokittain.

Tulokset

Tutkimuksessa havaittiin, että aineettomien oikeuksien osuus taseesta on suomalaisilla pörssiyrityksillä keskimäärin melko pieni. Eniten immateriaalioikeuksia oli suurilla yrityksillä, sekä määrällisesti, että suhteellisesti. Toimialoista kärjessä olivat tietoliikennepalvelut sekä kulutustavarat ja –palvelut. Myös tase-erän ”muut aineettomat hyödykkeet” osuus taseesta havaittiin melko pieneksi. Immateriaalioikeuksien arvostamiseen kaikki yritykset käyttivät hankintamenomallia ja tasapoistoja. Poistoajoissa esiintyi suurta vaihtelua. Rajattoman vaikutusajan aineettomia oikeuksia oli noin kolmanneksella yrityksistä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.