Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Rahoitus | 2009
Tutkielman numero: 12114
Credit rating changes and long-term stock returns
Tekijä: Hurmerinta, Tuomas
Otsikko: Credit rating changes and long-term stock returns
Vuosi: 2009  Kieli: eng
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Rahoitus
Asiasanat: rahoitus; financing; osakemarkkinat; stock markets; kurssivaihtelut; volatility
Sivumäärä: 73
Avainsanat: Luottoluokitukset; Luottoluokittajat; Epänormaali tuotto; Fama-MacBeth regressio
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET: Tutkielma käsittelee yritysten joukkolainojen luottoluokitusten muutosten vaikutusta yritysten pitkän aikavälin osaketuottoihin. Tutkimuksessa luottoluokituksen muutoksen kokevien yritysten osaketuottoja vertaillaan muilla mittareilla samanlaisten yritysten osaketuottoihin. Yleisen analyysin lisäksi vastauksia pyritään löytämään jakamalla tutkimusaineisto pienempiin alaryhmiin muun muassa yritysten koon ja toimialan mukaan.

TUTKIMUSAINEISTO JA –MENETELMÄT: Tutkimusaineisto koostuu yritysten pitkäaikaisten velkakirjojen luottoluokitusten muutoksista, joita julkaisevat luokittajat Moody’s, Standard & Poor’s ja Fitch. Luottoluokitusten muutokset on kerätty vuosilta 1990–2005 yrityksistä, jotka kuuluvat seitsemään merkittävimpään eurooppalaiseen osakeindeksiin. Luottoluokitusten muutokset on kerätty Reuters-tietokannasta. Luottoluokitusten muutosten vaikutukset seurataan mittaamalla yritysten osaketuottoja, jotka on kerätty DataStreamtietokannasta. Luottoluokituksen muutoksen kokevien yritysten osaketuottoja verrataan portfolioon, joka koostuu saman kokoluokan ja kirja-arvo per markkina-arvo-suhteen (book-to-market) omaavista yrityksistä. Tätä vertailua tehdään eri sijoitushorisonteille kolmesta kuukaudesta kolmeen vuoteen saakka. Tutkimustulosten vahvistamiseksi tutkimusaineistolle suoritetaan myös Fama- Macbeth regressio.

TULOKSET: Tutkimus löytää näyttöä siitä, että luottoluokitusten laskut johtavat negatiivisiin ja tilastollisesti merkittäviin osaketuottoihin koko kolmen vuoden sijoitusperiodin ajalla. Negatiiviset osaketuotot kasvavat nopeasti ensimmäisen 12 kuukauden aikana, jonka jälkeen ne tasaantuvat seuraavaksi 24 kuukaudeksi. Suurimmat negatiiviset osaketuotot ilmenevät pienillä yrityksillä, kun taas pankeilla ilmiö ei ole merkittävä. Luottoluokituksen noston yhteydessä, tutkimus löytää pienempiä ja tilastollisesti vähemmän merkittäviä positiivisia osaketuottoja ensimmäisen kahdentoista kuukauden aikana, jotka heikkenevät pois seuraavan 24 kuukauden aikana.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.