Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2009
Tutkielman numero: 12131
Kontekstuaalinen analyysi johtoryhmän monimuotoisuudesta ja sen vaikutuksesta kannattavuuteen
Tekijä: Hallvar, Essi
Otsikko: Kontekstuaalinen analyysi johtoryhmän monimuotoisuudesta ja sen vaikutuksesta kannattavuuteen
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; johtaminen; management; kannattavuus; profitability; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies
Sivumäärä: 87
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12131.pdf pdf  koko: 723 KB (739831)
Avainsanat: johtoryhmä; monimuotoisuus; konteksti; interaktioanalyysi; pörssiyhtiöt
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tavoitteena on luoda katsaus suomalaisten pörssiyritysten johtoryhmien kokoonpanoon sekä analysoida johtoryhmän monimuotoisuuden vaikutusta kannattavuuteen strategisessa kontekstissa. Tutkimus pohjautuu ylin johto (upper echelon) -teoriaan, ja lähtökohtana on ajatus siitä, että aikaisemmassa tutkimuksessa ei ole tarpeeksi hyvin huomioitu johtoryhmää ympäröivää kontekstia.

Lähdeaineisto

Tutkimuksessa käytettiin lähdekirjallisuutena pääasiallisesti korkeatasoisia ulkomaisia journaaleja. Tilastollinen paneeliaineisto muodostui suomalaisten pörssiyritysten johtoryhmiä koskevista monimuotoisuustiedoista vuosilta 2004–2007 sekä taloudellisesta aineistosta vuosilta 2005–2008. Monimuotoisuusdata kerättiin yritysten vuosikertomuksista ja taloudellinen data Thomson One Banker Worldscope -tietokannasta.

Aineiston käsittely

Johtoryhmien monimuotoisuus rakentui sukupuolen, iän, koulutuksen ja työfunktion osatekijöistä, ja monimuotoisuuden tasoa mitattiin Blaun monimuotoisuusindeksillä. Monimuotoisuuden vaikutusta kannattavuuteen analysointiin monimuuttujaregressioanalyysilla, jota moderoitiin kontekstin huomioivalla interaktiomuuttujalla.

Tulokset

Monimuotoisuuden taso suomalaisissa pörssiyrityksissä ei ole muuttunut merkittävästi tutkimusjakson aikana. Sukupuolen osatekijän kohdalla on kuitenkin hidas kasvutrendi havaittavissa. Regressioanalyysin tulosten mukaan iän monimuotoisuudella on positiivinen vaikutus kannattavuuteen etenkin yrityksissä, jotka eivät toimi strategisesti kompleksisessa ympäristössä.

Avainsanat

Johtoryhmä, Monimuotoisuus, Konteksti, Interaktioanalyysi, Pörssiyhtiöt
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.