Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Markkinointi | 2009
Tutkielman numero: 12139
Naisurheilun sponsoroinnin motiivit -Tapaustutkimuksena ringette
Tekijä: Vanhatalo, Anna
Otsikko: Naisurheilun sponsoroinnin motiivit -Tapaustutkimuksena ringette
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; sponsorointi; sponsorship; urheilu; sports; naiset; women; yrityskuva; company image
Sivumäärä: 108
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12139.pdf pdf  koko: 4 MB (3172151)
Avainsanat: sponsorointi; urheilusponsorointi; naisurheilu; ringette; yrityskuva
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä ovat yritysten käsitykset urheilusponsoroinnista ja analysoida, miten yritykset pyrkivät muokkaamaan yrityskuvaansa naisurheilun sponsoroinnin avulla. Erityisesti tutkielmassa ollaan kiinnostuneita siitä, mitä hyötyjä yritykset tavoittelevat sponsoroimalla naisurheilua. Tutkielman empiirisessä osassa tutkitaan haastattelujen avulla, miten teorian pohjalta rakentunut viitekehys toteutuu naisurheilun kohdalla. Tapaustutkimuksena käytetään ringetteä.

Metodologia

Tutkielman teoreettisen osan lähteinä käytetään sponsorointiin, urheilusponsorointiin ja yrityskuvaan liittyvää tieteellistä kirjallisuutta ja artikkeleja. Empiirinen osa muodostuu tapaustutkimuksen ympäriltä tehdyistä haastatteluista ja niiden analysoinnista. Tutkielma on kvalitatiivinen. Vastaukset tutkielman pääongelmaan sekä alaongelmiin on pyritty saavuttamaan teorian ja käytännön vertailun avulla.

Tulokset

Tutkielma antoi mielenkiintoisen vastauksen naispalloilun sponsoroinnin motiiveihin. Tämän tutkimuksen perusteella suurimmat motiivit sponsorointiin löytyy (1) sympatiasta, jolloin muun muassa lajin aiempi harrastaneisuus ja se, että yksilö kokee lajin arvot läheisinä itselle vaikuttaa sponsorointipäätökseen, (2) yksilön henkilösuhteet, jolloin joko sosiaalinen aktiivisuus tai sosiaalinen paine saavat aikaan sponsorointipäätöksen, sekä (3) taloudellinen motiivi, jolloin sponsori perustaa päätöksensä sponsoroinnista tuotteiden yhteensopivuuteen tai yhteiskuntavastuuseen, ja näkee naiset potentiaalisena asiakaskuntana. Urheilusponsoroinnin hyödyntäminen yrityskuvan rakentumisessa herättää yrityksissä selkeästi ristiriitaisia tunteita. Yritykset kyllä tuntuvat tiedostavan urheilusponsoroinnin hyödyt, mutta kuten todettua naispalloilun kohdalla sponsoroinnin pääasiallinen syy tuntuu löytyvän muualta.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.