Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Markkinointi | 2009
Tutkielman numero: 12143
Suoramarkkinoinnin vaikutus yritysten välisissä asiakassuhteissa - tietotekniikan vähittäiskaupassa
Tekijä: Äikää, Tomi
Otsikko: Suoramarkkinoinnin vaikutus yritysten välisissä asiakassuhteissa - tietotekniikan vähittäiskaupassa
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; suoramarkkinointi; direct marketing; business-to-business; business-to-business; asiakashallinta; customer relationship management; tietotekniikka; information technology; vähittäiskauppa; retail trade
Sivumäärä: 86
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12143.pdf pdf  koko: 677 KB (693152)
Avainsanat: suoramarkkinointi; yritysten välinen markkinointi; asiakassuhde; asiakassuhteiden johtaminen; tavarantoimittaja; jälleenmyyjä; tietotekniikan vähittäiskauppa; ostokäyttäytyminen; OBB
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä tavoilla suoramarkkinointia käytetään yritysten välisessä markkinointi- ja myyntityössä hyväksi. Lisäksi pyrittiin selvittämään, miten suoramarkkinointi vaikuttaa yritysten välisiin asiakassuhteisiin, ja sitä kautta asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Tutkimuksen päätavoitteena oli siis selvittää, miten suoramarkkinointi vaikuttaa yritysten välisessä kontekstissa sen kohteeseen — erityisesti asiakassuhteiden kannalta. Tutkimus rajattiin koskemaan tietotekniikka-alan vähittäiskauppaa, jossa markkinoivana osapuolena on tavarantoimittaja ja asiakkaina ovat jälleenmyyjät. Tutkimus tarkastelee aiheita erityisesti markkinoivan yrityksen näkökulmasta. Selkeän ja riittävän kuvan saamiseksi tiettyjä asioita tuodaan kuitenkin esille myös asiakasyrityksen näkökulmasta.

Tutkimuksen teoreettisen osan lähdeaineisto käsittelee suoramarkkinointia, sen osa-alueita ja erityispiirteitä sekä yleisesti että yritysten välisessä kontekstissa. Lisäksi teoriaosuudessa käsitellään yritysten välisiä asiakassuhteita. Asiakassuhteiden käsittely painottuu niiden muodostumisen, piirteiden sekä erilaisten tyyppien analysointiin. Lisäksi perehdytään aiheeseen, johon suoramarkkinoinnilla ja asiakassuhteiden hoidolla yleisesti tähdätään, eli asiakkaiden ostotoimintaan. Lähdeaineisto on rajattu koskemaan niitä aiheita, jotka ovat huomionarvoisia erityisesti tavarantoimittajan ja jälleenmyyjän välisen suhteen kontekstissa. Teoriaosan pohjalta rakennetaan tutkimuksen teoreettinen viitekehys sekä hypoteesit, joita testataan kvantitatiivisella kyselytutkimuksella. Analysointimenetelminä käytetään faktori- sekä regressioanalyysia.

Tutkimustulokset osoittavat, että suoramarkkinoinnin hyöty asiakkaalle vaikuttaa myönteisesti asiakassuhteeseen ja sitä myötä asiakasyritysten ostokäyttäytymiseen. Lisäksi tutkimuksessa selviää, että suoramarkkinoinnin aktiivisuustasolla ei ole merkittävää vaikutusta yritysten ostokäyttäytymiseen. Näin ollen tavarantoimittajien tulisi suoramarkkinoinnissaan keskittyä määrän sijaan erityisesti viestien laadukkaaseen asiasisältöön.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.