Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Markkinointi | 2009
Tutkielman numero: 12148
Kuluttajien suhtautuminen mainontaan virtuaaliyhteisössä: Tutkimus Facebook-yhteisöstä
Tekijä: Virkkala, Laura
Otsikko: Kuluttajien suhtautuminen mainontaan virtuaaliyhteisössä: Tutkimus Facebook-yhteisöstä
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; mainonta; advertising; kuluttajakäyttäytyminen; consumer behaviour; kuluttajat; consumers; asenteet; attitudes; internet; internet; yhteisöt; communities; sosiaalinen media; social media
Sivumäärä: 131
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12148.pdf pdf  koko: 2 MB (2007185)
Avainsanat: virtuaaliyhteisö; verkkoyhteisö; verkostoitumispalvelu; internetmarkkinointi; markkinointiviestintä; markkinointiviestinnän vastaanottaminen
Tiivistelmä:
KULUTTAJIEN SUHTAUTUMINEN MAINONTAAN VIRTUAALIYHTEISÖSSÄ Tutkielman tavoitteet

Tutkielman tavoitteena oli selvittää kuluttajien suhtautumista mainontaan virtuaaliyhteisössä. Aihetta lähdettiin pohtimaan seuraavien alaongelmien kautta: mitä on internetmarkkinointi, miten kuluttajat vastaanottavat markkinointiviestinnän ja mitä on virtuaaliyhteisöllisyys. Tar-kempi syventyminen tutkimusaiheeseen aloitettiin kirjallisuuskatsauksella, jossa kartoitettiin aiempia tutkimuksia sekä teorioita internetmarkkinoinnista, markkinointiviestinnän vastaanot-tamisesta sekä virtuaaliyhteisöllisyydestä. Tämän jälkeen paino siirrettiin tutkielman metodo-logiaan sekä empiiriseen toteutukseen

Aineisto ja tutkimustapa

Aineisto kerättiin tutkimuksen kohteena olevasta Facebook-verkostoitumispalvelusta. Valitulle Facebookin käyttäjäjoukolle lähetettiin kutsu osallistua internetkyselyyn suhtautumisesta mai-nontaan Facebookissa. Alkuperäistä tutkimusjoukkoa pyydettiin lähettämään kutsua eteenpäin oman verkostonsa jäsenille, ja tällä tavoin saavutettiin vastaajajoukko, joka koostui 543 suoma-laisesta henkilöstä. Tutkimusaineistoa analysointiin faktori- ja klusterianalyysia hyödyntäen sekä erilaisia taulukoita ja kuvioita apuna käyttäen.

Tulokset

Tutkimustulokset osoittivat, etteivät kuluttajat pidä suuressa arvossa Facebookissa esiintyvää mainontaan. Suurin osa kyselyyn vastanneista ilmoitti, ettei vastaanota mielellään mainontaa Facebookin välityksellä ja kokee sen ennemminkin häiritsevänä kuin hyödyllisenä. Mainontaa ei siis suhtauduta kovin suopeasti Facebookissa eikä se nykyisessä muodossaan ole kovin te-hokasta. Tästä syystä markkinoitsijoiden tulisi tarkoin miettiä, miten aikovat hyödyntää virtu-aaliyhteisöjä markkinointitoimenpiteissään.

Avainsanat

Virtuaaliyhteisö, verkkoyhteisö, verkostoitumispalvelu, internetmarkkinointi, internetmainonta, markkinointiviestinnän vastaanottaminen
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.