Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2009
Tutkielman numero: 12151
Tapahtumamarkkinoinnin merkitys globaalille yritykselle: Case-tutkimus B2B-tapahtumamarkkinoinnista
Tekijä: Rintamäki, Jukka
Otsikko: Tapahtumamarkkinoinnin merkitys globaalille yritykselle: Case-tutkimus B2B-tapahtumamarkkinoinnista
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; kansainväliset yhtiöt; international companies; tapahtumat; events; markkinointi; marketing; business-to-business; business-to-business
Sivumäärä: 68
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12151.pdf pdf  koko: 934 KB (955504)
Avainsanat: tapahtumamarkkinointi, tapahtuma, messut, teknologiayritys
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tarkoituksena on saada ymmärrystä suuren kansainvälisen yrityksen tapahtumamarkkinoinnista ja sen tavoitteista. Aihe on merkittävä kahdesta syystä. Ensinnäkin tapahtumamarkkinointia on tutkittu hyvin vähän, etenkin yrityksen näkökulmasta. Toiseksi tutkimuksen fokuksena on B2B-tapahtumamarkkinointi, ja tutkittavan yrityksen toiminnan laajuus kattaa koko maailman. Tavoitteena on löytää yhteyksiä olemassa olevan kirjallisuuden ja tutkimuksen empirian välillä sekä löytää empiriasta uusia havaintoja tapahtumamarkkinointia koskien.

TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMISTAPA Kyseessä on kvalitatiivinen tutkimus, joka on toteutettu yhden casen tutkimusstrategialla. Tutkittavana yrityksenä on tunnettu kansainvälinen kuluttajateknologiayritys, jolla on toimintaa kaikilla mantereilla. Pääaineistona on käytetty haastatteluja, jotka on tehty kohdeyrityksen tapahtumamarkkinoinnin kanssa toimivien eritasoisten työntekijöiden kanssa. Lisäksi aineistona on käytetty yritykseltä saatua tapahtumadataa sekä yrityksen julkista tapahtumamateriaalia.

TUTKIMUKSEN TULOKSET Tutkimuksen kohteena olevan yrityksen tapahtumamarkkinointia voi luonnehtia strategiseksi, yhdenmukaiseksi, suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi. Näitä voi luonnehtia tavoiteltaviksi ominaisuuksiksi yrityksen tapahtumamarkkinoinnissa. Kohdeyrityksen tapahtumamarkkinointi on hyvin ajan tasalla kirjallisuuden kanssa, mutta reagointi tapahtumamarkkinoinnin trendeihin näyttää olleen aikaisemmin hidasta. Tapahtumamarkkinoinnin tämänhetkisenä trendinä voi pitää fokusointia tarpeellisiksi koettuihin tapahtumiin. Tapahtumamarkkinoinnin tärkeimmät merkitykset suurelle monikansalliselle yritykselle ovat strategian ja vision viestiminen, ja suhteiden rakentaminen ja ylläpitäminen. Tapahtumien katsotaan olevan arvokkaita myös media-arvon, tuotteiden julkistamisen uusista tuotteista sekä yrityksen toiminnasta saadun palautteen kannalta.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.