Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2009
Tutkielman numero: 12152
Helsingin Pörssissä listattujen yhtiöiden IAS 36:n mukaiset arvonalentumistappiot 2006-2008
Tekijä: Dahlberg, Annika
Otsikko: Helsingin Pörssissä listattujen yhtiöiden IAS 36:n mukaiset arvonalentumistappiot 2006-2008
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; tappiot; loss
Sivumäärä: 89
Avainsanat: accounting; laskentatoimi; arvonalentumistappio; impairment loss
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, olivatko Helsingin Pörssissä listattujen yhtiöiden IAS 36 -standardin mukaan kirjatut arvonalentumistappiot suurempia vuonna 2008 kuin kahtena aikaisempana vuotena. Rahoituskriisin takia tämä oli aiemman kirjallisuuden perusteella oletettavaa. Tutkielmassa selvitettiin myös muita eroja vuosien 2006–2008 arvonalentumistappioissa.

Lähdeaineisto ja sen käsittely

Lähdeaineistona käytettiin niitä vuosina 2006–2008 Helsingin Pörssissä listattuja yhtiöitä, jotka olivat listattuna jokaisena tutkittuna kolmena vuotena ja joista oli saatavilla tutkimuksessa tarvittavat tiedot. Lopullinen aineisto käsitti 124 yhtiötä. Aineistoon hyväksyttyjen yhtiöiden vuosikertomuksista kerättiin tutkimuksessa tarvittavat tiedot, joita analysoitiin tilastollisesti. Aineistoa analysoitiin (1) kaikkien yhtiöiden osalta, (2) luokittelemalla yhtiöt niiden koon perusteella sekä (3) luokittelemalla yhtiöt niiden toimialan perusteella.

Tulokset

Tutkimustulosten perusteella havaittiin, että euromääräisesti IAS 36:n mukaisia arvonalentumistappioita kirjattiin hieman enemmän vuonna 2008 kuin vuonna 2007. Arvonalentumistappioiden osuus tilikauden alun omasta pääomasta oli kuitenkin hieman suurempi vuonna 2007 kuin vuonna 2008. Vuoden 2006 arvonalentumistappiot olivat selvästi pienemmät kuin kahtena myöhempänä vuonna sekä euromääräisesti että mitattuna osuutena tilikauden alun omasta pääomasta. Arvonalentumistappioiden ei kuitenkaan havaittu olleen vuonna 2008 niin suuria kuin aiemman kirjallisuuden perusteella oli odotettu.

Avainsanoja

IAS 36, arvonalentumistappio, arvonalentuminen, aineettomat hyödykkeet, liikearvo, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.