Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2009
Tutkielman numero: 12154
Yrityskauppojen kaatumiseen vaikuttaneet tekijät taloudellisen due diligence havaintojen perusteella
Tekijä: Pakarinen, Päivi
Otsikko: Yrityskauppojen kaatumiseen vaikuttaneet tekijät taloudellisen due diligence havaintojen perusteella
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; yrityskaupat; corporate acquisitions; due diligence; due diligence
Sivumäärä: 88
Avainsanat: yrityskauppa; taloudellinen due diligence; deal breaker; kaupan kaatuminen; riski
Tiivistelmä:
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Laskentatoimen tutkielma 30.8.2009 Päivi Pakarinen

YRITYSKAUPPOJEN KAATUMISEEN VAIKUTTANEET TEKIJÄT TALOUDELLISEN DUE DILIGENCEN HAVAINTOJEN PERUSTEELLA

Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata, miten taloudellisen due diligence -tutkimuksen havainnot palvelevat ostajaa yrityskauppaprosessissa sekä selvittää, miten due diligencessä syntyneet riskihavainnot vaikuttavat kaupan toteutumiseen. Lisäksi pyrittiin kartoittamaan muiden kaupan olosuhteisiin tai kohdeyritykseen liittyvien tekijöiden mahdollista yhteyttä alustavasti neuvoteltujen kauppojen kaatumiseen.

Aineisto Empiirisen tutkimuksen aineisto koottiin suomalaisen asiantuntijayrityksen vuonna 2008 tekemistä due diligence -tutkimuksista ja niitä täydentävästä julkisesta informaatiosta. Analy¬soi¬tavana olivat yhteensä 25 yrityskauppa¬prosessin due diligence -raportit.

Tutkimusmenetelmät Tarkasteltujen yrityskauppojen yleisistä olosuhteista, kaupan kohdetta kuvaavista tekijöistä tai due diligencen yhteydessä esille tulleista yksityiskohtaisista riskihavainnoista pyrittiin tunnis¬ta¬maan kaupan kaatumiseen yhteydessä olevia tekijöitä ristiintaulukoinnin avulla. Toisena keskeisenä menetelmänä oli logistinen regressioanalyysi.

Tulokset Aineiston perusteella todettiin ennusteisiin liittyvien riskitekijöiden esiintulon lisäävän kaupan kaatumisen todennäköisyyttä due diligence -vaiheen jälkeen. Ostajan tyypillä, kaupan kansainvälisyydellä, informaation saatavuusrajoitteilla tai muilla yksityiskohtaisilla due diligencen riskihavainnoilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä yrityskaupan lopputulemaan. Myöskään riskien kokonaismäärä ei ollut ratkaiseva tekijä.

Avainsanat Yrityskauppa, taloudellinen due diligence, deal breaker, kaupan kaatuminen, riski
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.