Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2009
Tutkielman numero: 12165
Liikearvo ja arvonalennus suomalaisissa listayhtiöissä
Tekijä: Granqvist, Kenneth
Otsikko: Liikearvo ja arvonalennus suomalaisissa listayhtiöissä
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; liikearvo; goodwill; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies
Sivumäärä: 82
Avainsanat: Liikearvo, arvonalentumisen testaus, arvonalennus
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen teoreettisen osan tarkoituksena oli esitellä liikearvon arvorelevanttiutta ja empiirisessä osassa selvittää liikearvot ja arvonalennukset vuonna 2008. Lisäksi tavoitteena oli selvittää minkä verran markkinat odottivat arvonalentumisten olevan. Tavoitteena oli löytää eroja ryhmien välillä, tutkia miten arvonalentumiset on testattu ja miten kerrytettävissä olevaa rahamäärää on raportoitu IAS 36:134 –standardin mukaan. Tutkimuksen teoreettisessa osassa luotiin katsaus liikearvon määrityksen historiaan.

Lähdeaineisto

Tutkimuksessa käytettiin liikearvon teorioihin ja IFRS-standardeihin liittyvää koti- ja ulkomaista lähdekirjallisuutta. Testiaineistona tutkimuksessa käytettiin 95 suomalaisen listayhtiön vuoden 2008 tilinpäätöstietoja ja osaketietoja.

Aineiston käsittely

Liikearvojen arvorelevanttiutta testattiin markkinoiden näkemyksellä liikearvojen määrästä. Vertailemalla ryhmää, jonka liikearvolla ei ole enää täyttä arvoa, ryhmään, jonka liikearvo muodostuu tulevien vuosien rahavirroista, selvitettiin eroja joiden perusteella liikearvot on määritelty. Vertailussa käytettiin prosenttiosuutta, keskiarvoa ja mediaania. Tunnuslukuina vertailussa käytettiin tilikauden tulosta ja omavaraisuusastetta. Lisäksi selvitettiin liikearvojen arvonalennusten määrää ja osakekurssien indikoimaa liikearvon arvonalentumista sekä Beatty ja Weberin muuttujan avulla yritysten tekemiä arvonalennuksia verrattuna markkinoiden odottamaan arvonalennukseen.

Tulokset

Tulosten mukaan tutkimusryhmä noudattaa vertailuryhmää paremmin IFRSstandardeja tilinpäätöksessä raportoitavista arvioista, joita on käytetty määritettäessä kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Verrattaessa miten yritykset arvioivat tulevaisuudessa kerrytettäviä rahavirtoja, tutkimusryhmän arviot ovat aggressiivisempia kuin vertailuryhmän. Tästä johtuu, ettei arvonalentumisia huomata eikä näin ollen tehdä arvonalennusta. Verrattaessa aikaisempiin tutkimuksiin osakekurssien lasku indikoi arvonalennuksia. Näin ei kuitenkaan käynyt tämän tutkimuksen kohdalla. Lisäksi yritysten tekemät arvonalennukset olivat vähäiset verrattuna markkinoiden odotuksiin.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.