Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen | 2009
Tutkielman numero: 12172
Projektiliiketoimintaverkon strateginen kyvykkyys: Case Biowin Oy biolämpölaitoksen rakentaminen pk-yritysten verkossa
Tekijä: Brofeldt, Tuula
Otsikko: Projektiliiketoimintaverkon strateginen kyvykkyys: Case Biowin Oy biolämpölaitoksen rakentaminen pk-yritysten verkossa
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen
Asiasanat: yrittäjyys; entrepreneurship; pk-yritykset; smes; energiatalous; energy economy; projektit; projects; liiketalous; business economics; strategia; strategy; sosiaalinen pääoma; social capital
Sivumäärä: 75
Avainsanat: pk-yritys, projektiliiketoimintaverkko, strateginen kyvykkyys, sosiaalinen pääoma, ammatillinen osaaminen, biolämpölaitos, SME, a project business net, strategic capability, social capital, job skills, a bio-energy heating plant
Tiivistelmä:
Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia strategisia kyvykkyyksiä ja suhteita löytyy pk-yritysten projektiliiketoimintaverkon toiminnassa? Kiinnostuksen kohteina ovat erityisesti se, miten yritykset arvioivat projektiliiketoimintaverkkojaan sekä se, minkä tyyppisiä strategisesti tärkeitä kyvykkyyksiä verkon avainhenkilöt havaitsevat. Ennen kaikkea halutaan tietää, miten yrityk¬set arvioivat tai havainnoivat verkon projektiliiketoiminnan ja itsenäisen yrityksen yhteistyörajapintaa biolämpölaitosprojekteissa.

Tavoitetta lähestytään biolämpölaitoksia toimittavan case -yrityksen verkon ja erityisesti sen operatiiviseen rakentamiseen liittyvän verkonosan kautta. Tutkielman sivutuotteena toivotaan vastauksia myös verkon oman toiminnan kehittämiseen.

Tutkimusaineisto- ja menetelmät

Tutkimusaineiston muodostavat operatiiviseen verkonosaan kuuluvien kuuden yrityksen edustajien antamat, kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti analysoidut tiedot. Empiriaosuus toteutettiin ensin lomakekyselynä, jonka jälkeen toisessa vaiheessa suoritettiin henkilökohtai¬set haastattelut ja haastattelua täydennettiin strukturoiduilla kysymyksillä. Tutkimuksen viitekehys pohjautuu pääasiassa verkko- ja verkostoteoriaan, sosiaalisen pääomanteoriaan ja projektijohtamisen teoriaan.

Tulokset

Tämän tutkimuksen havainto oli, että verkon yrityksiltä löytyy keskinäistä luottamusta toisiinsa ja projektiliiketoimintaverkkoon. Lisäksi havaittiin, että sosiaalisen pääoman ja ammatillisen osaamisen välillä tulee olla tasapaino, mistä muodostuu yksittäisen yrityksen strateginen kyvykkyys. Pk-yritysten muodostamassa verkossa strateginen kyvykkyys toden-netaan projektitoimitusten aikana ja sitä kautta verkon yritykset valikoituvat vahvaksi ja toimivaksi verkoksi.

Objectives of the thesis

The aim of the study is to find out what kind of strategic capabilities and ties can be found within the operational project business nets of small and medium-sized enterprises (SMEs)? The main focus of the research is on the methods that enterprises employ to estimate their project business nets and the key persons’ strategically important capabilities. Special attention is paid to the ways enterprises evaluate, or observe, the interface between a project business net and an independent enterprise during their cooperation on a bio-energy heating plant project.

The research question is approached through the analysis of the operational net within a case company Biowin Oy, a bio-energy heating plants supplying enterprise. It is also expected that the research findings will help to formulate suggestions for the development of the firm’s net and operational processes.

Theory, research methods and processes

Both qualitative and quantitative research methods are utilized in this study. The qualitative research data is largely based on six in-depth interviews with representatives of the enterprises engaged in the operative processes within the project. The quantitative research data is gathered with the aid of a questionnaire sent to the same employees prior to the interviews. The context of the study is based mainly on the theories of nets and networks, the social capital theory and the theory of project management.

Results and conclusions

The main finding of this study is that the net enterprises have confidence both in their partners and the project business net. Moreover, there has to be a balance between the social capital of employees and their job skills to create the company’s strategic capability. In the net of SMEs, their strategic capability is tested when cross-company projects are carried out, and the case enterprises prove to have created a strong and functional operational net.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.