Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen | 2009
Tutkielman numero: 12179
Pk-yrityksen menestystekijät - Case: rakennusteollisuuden pienet ja keskisuuret yritykset
Tekijä: Alanko, Jari
Otsikko: Pk-yrityksen menestystekijät - Case: rakennusteollisuuden pienet ja keskisuuret yritykset
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen
Asiasanat: pk-yritykset; smes; yrittäjyys; entrepreneurship; johtaminen; management; menestyminen; success; rakennusteollisuus; construction industry
Sivumäärä: 85
Avainsanat: menestys; verkostot; strategiat; resurssit; toimintaympäristö; rakennusteollisuus
Tiivistelmä:
Rakennusteollisuus on Suomelle tärkeä, koska rakennettu ympäristö, kiinteistöt ja infrastruktuuri muodostavat yli 70 prosenttia Suomen noin 560 miljardin euron kansallisvarallisuudesta. Pääasiallinen yhteiskunnallinen tehtävä ja intressi rakennus- ja kiinteistöalalla on kehittää rakennuskantaa ja infrastruktuuria toimintaympäristön arvostamaksi resurssiksi. Tässä tutkimuksessa tutkitaan rakennusteollisuuden yritysten menestystä verkosto-, resurssi- sekä strategiateorioiden avulla. Yrityksen menestymiselle ei ole universaalia määritelmää, vaan usein se nähdään yrityksen kasvuna tai taloudellisen toiminnan tuloksena. Tutkimuksessa on pääpaino yrityksen taloudellisessa menestymisessä ja siihen vaikuttavissa menestystekijöissä. Menestyvälle yritykselle ovat toimivat verkostot erittäin tärkeitä. Vaikuttavana tekijänä ovat yrityksien rajalliset resurssit sekä niiden mahdollisimman tehokas käyttö. Verkostot antavat yrityksille mahdollisuuden saavuttaa sellaisia resursseja tai aseman, joita ne eivät voisi ilman verkostoa saavuttaa. Rakennusyritysten verkostot ovat perinteisesti olleet vertikaalisia ja horisontaalisia. Tähän vaikuttaa se, missä asemassa yritys on verkostossa. Yrityksen resurssipohjainen teoria antaa selityksen yrityksen syntymiselle ja mahdollisille kasvun rajoille. Sosiaalisen pääoman merkitys kasvaa yritysten liiketoiminnassa ja verkostojen välisessä toiminnassa. Sosiaalinen pääoma edesauttaa yrityksiä saamaan kilpailuetua markkinoilla ja alentaa kustannuksia sekä parantaa yrityksien katetta. Sosiaalinen pääoma rakentuu luottamuksesta ja kommunikaatiosta, ja sen tuotokset ovat edellä mainitut kustannustekijät ja luottamuksesta saadut muut hyödyt. Menestyvä yritys joutuu etsimään markkina-aseman, joka on toisiin nähden ainutlaatuinen. Markkinaolosuhteiden ja strategisten valintojen välillä on riippuvuus, joka vaikuttaa yrityksen menestykseen. Tässä tutkimuksessa yritysten strategioita lähestytään kilpailustrategioiden kautta, joihin sovelletaan viiden voiman mallia. Rakennusteollisuuden yritysten ongelmana on ollut, että ne ovat toimineet kahdella strategialla: kustannusjohtajuudella sekä differoinnilla. Yleensä rakennusyritykset ovat keskittyneet hankkimaan kustannustehokkuutta, ja alalla on yleisesti kärsitty heikosta tuotekehityksestä. Tutkittavat yritykset ovat rakennusteollisuuden pk-yrityksiä. Empiirinen aineisto perustuu kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen aineistoon. Tutkimustuloksena tuli selvästi esille se, että menestyvällä rakennusyrityksellä on rahoitus kunnossa, oma pääoma on erittäin vahva ja sijoitetun pääoman tuotto hyvä. Yritysten toimintaympäristön tuntemus koettiin erittäin tärkeäksi. Yrityksen verkostojen merkitys ja verkostojen sisällä oleva luottamus on yksi kriittisistä yrityksen menestystekijöistä. Aineistosta tuli ilmi, että menestyvät pk-yritykset käyttävät differointistrategiaa ja tuntevat toimintaympäristönsä hyvin.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.