Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Liiketoiminnan teknologian laitos | Logistiikka | 2009
Tutkielman numero: 12193
Uusi maaseutualueiden palvelukeskusmalli maaseutuyrittäjyyden ja -palvelujen kehittäjänä - Case Vuolenkosken kyläkeskus
Tekijä: Fieldhouse, Laura
Otsikko: Uusi maaseutualueiden palvelukeskusmalli maaseutuyrittäjyyden ja -palvelujen kehittäjänä - Case Vuolenkosken kyläkeskus
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Liiketoiminnan teknologian laitos
Aine: Logistiikka
Asiasanat: logistiikka; logistics; palvelut; service; maaseutu; rural districts; yrittäjyys; entrepreneurship
Sivumäärä: 124
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12193.pdf pdf  koko: 4 MB (4108539)
Avainsanat: maaseutu; palvelut; saavutettavuus; yrittäjyys; monipalvelupiste
Tiivistelmä:
Muutokset maaseudun väestö- ja elinkeinorakenteessa ovat johtaneet kierteeseen, jossa kylien palvelutarjonta on kuihtunut, paikallisten yrittäjien toimintaedellytykset heikentyneet ja työpaikat vähentyneet. Väestön muuton seurauksena uhkana on kylien autioituminen ja sinne jäävien elinolojen heikkeneminen entisestään. Lisäksi kuntasektorin palvelukyky laskee ikääntyvän väestön palvelutarpeiden jatkuvasti kasvaessa, jättäen palveluaukkoja etenkin maaseudulle. Nämä haasteet ovat synnyttäneet tarpeen kehittää niitä toimintamalleja, joilla maaseudun palveluja organisoidaan ja joilla näihin kasvaviin haasteisiin voidaan hakea helpotusta.

Tutkimuksessa etsitään vastausta kysymykseen ”Minkälaisella mallilla maaseudun palvelut voidaan organisoida uudella tavalla siten, että kehitetään maaseutuyrittäjyyttä sekä –palveluja?”. Tutkielman pääasiallisena tavoitteena on kehittää kirjallisuustutkimuksessa havaittujen maaseudun palvelujen organisoinnin parhaiden käytäntöjen pohjalta uusi maaseutualueiden monistettavissa oleva toimintamalli, jolla kehitetään kohdealueen yrittäjyyttä sekä palveluja.

Työssä tarkasteltiin kirjallisuustutkimuksen avulla vaihtoehtoisia palvelujen organisointitapoja harvaan asutuilla alueilla ja luotiin palvelujen organisoinnin viitekehys. Erilaisista palvelujen organisointivaihtoehdoista keskityttiin sitten tarkemmin ns. monipalvelupistemalliin, sillä sen arveltiin olevan hyvä lähtökohta uuden toimintamallin kehittämiselle. Aiemmasta kirjallisuudesta etsittiin monipalvelupistemallin käytännön kokemuksia, niissä havaittuja hyötyjä, rajoitteita sekä parhaita käytäntöjä. Näiden pohjalta luotiin uusi, pidemmälle viety toimintamalli, joka pyrkii vastaamaan monipalvelupisteiden havaittuihin heikkouksiin.

Empiirisessä tutkimuksessa pyrittiin arvioimaan uuden toimintamallin mahdollisuuksia ja edellytyksiä tapaustutkimuksen kohteena olevassa Vuolenkosken kylässä ryhmähaastattelun ja kylän asukkaille tehdyn postikyselyn avulla sekä pohtimalla konseptin kehittämisen suuntaviivoja kylässä.

Tutkimuksen perusteella vahvistui käsitys siitä, että Suomessa tarvitaan uusia ratkaisu- ja toimintamalleja, joilla voidaan vastata väestön kasvaviin palvelutarpeisiin myös maaseudulla sekä parantaa paikallisten yrittäjien toimintamahdollisuuksia. Malli toisi toteutuessaan helpotuksia maaseutualueiden asukkaille, yrittäjille ja kunnalle, ja siksi sen toteuttamista tulisi kuntasektorilla harkita ja edellytyksiä tutkia. Malli sisältää kuitenkin epävarmoja elementtejä, joiden varaan sen toteuttamisessa on laskettu, ja vaatii siten vielä jatkojalostamista ja konkretisoimista. Tutkimuksen tuloksia ja siinä kehitettyä mallia voidaan käyttää hyväksi yhdyskuntasuunnittelussa, aluekehityksessä sekä ns. public-private –yhteistyön kehittämisessä pohdittaessa uusia ratkaisumalleja palvelutuotannon haasteisiin maaseudulla.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.