Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2009
Tutkielman numero: 12208
Yritystason tuloskortti - Case: VISMA SOFTWARE OY
Tekijä: Roine, Laura
Otsikko: Yritystason tuloskortti - Case: VISMA SOFTWARE OY
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tuloskortti; balanced scorecard; strategia; strategy; organisaatiokulttuuri; organizational culture; muutos; change
Sivumäärä: 95
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12208.pdf pdf  koko: 2 MB (1522456)
Avainsanat: Balanced Scorecard; tuloskortti; strategiakartta; organisaatiokulttuurin muutos
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen toteutettiin toimeksiantona Visma Software Oy:lle. Tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa Visma Software Oy:lle yritystason tuloskortti. Tuloskortin tuli olla strategisia tavoitteita heijastava sekä ohjata työntekijöiden toimintaa kohti yhteistä päämäärää. Lisäksi tuloskortin avulla haluttiin vaikuttaa organisaatiokulttuurin muutokseen.

Lähdeaineisto

Tutkimuksessa käytettiin lähdeaineistona Balanced Scorecardiin, tuloskortin rakentamiseen sekä organisaatiokulttuurin muutokseen liittyvää koti- ja ulkomaista kirjallisuutta. Lisäksi empiriaosuudessa hyödynnettiin case-yrityksen sisäisiä dokumentteja, vapaamuotoisia haastatteluja ja keskusteluja sekä kirjoittajan henkilökohtaisia havainnointeja.

Aineiston käsittely

Tutkimuksen teoriaosuudessa käytettyä kirjallisuutta hyödynnettiin rakennettaessa case-yritykselle strategiakarttaa sekä tuloskorttia. Yrityksen sisäisiä dokumentteja, haastatteluja, keskusteluja ja kirjoittajan havainnointeja käytettiin empiriaosuudessa tutustuttaessa yrityksen nykytilanteeseen. Tämän lisäksi yrityksestä kerätyn informaation avulla saatiin selville yrityksen erityispiirteet, jotka otettiin huomioon tuloskorttia rakennettaessa.

Tulokset

Tutkimuksen lopputuloksena muodostettiin case-yritykselle alussa määriteltyjen tavoitteiden mukainen yritystason tuloskortti. Tulokset eivät ole yleistettävissä, koska tuloskortin laadinnassa on otettu huomioon yhden yrityksen erityispiirteet.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.