Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2009
Tutkielman numero: 12212
Tilinpäätösoikaisujen arvorelevanssi telekommunikaatiotoimialalla
Tekijä: Autio, Hanna
Otsikko: Tilinpäätösoikaisujen arvorelevanssi telekommunikaatiotoimialalla
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilinpäätös; balances of books; standardit; standards; teleoperaattorit; telecommunications industry
Sivumäärä: 119
Avainsanat: tilinpäätösoikaisut; arvorelevanssi; IFRS-standardit
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on ensimmäiseksi selvittää, onko luottoluokituksia määritettäessä tilinpäätöksiin tehtävillä tilinpäätösoikaisuilla vaikutusta telekommunikaatiotoimialan yritysten tilinpäätösinformaation arvorelevanssiin. Toiseksi tutkimus pyrkii selvittämään, onko yritysten noudattamilla tilinpäätösstandardeilla vaikutusta tilinpäätösoikaisujen arvorelevanssiin.

Lähdeaineisto

Lähdeaineisto koostuu 196 telekommunikaatiotoimialalla toimivan yrityksen tilinpäätöstiedoista vuosina 2004–2007. Aineisto sisältää yritysten raportoimat tilinpäätöstiedot sekä luottoluokitusyritys X:n luottoluokituksen määrittämistä varten oikaisemat tilinpäätöstiedot. Aineiston yritykset raportoivat tilinpäätöksensä IFRS-, US GAAP- tai kansallisten tilinpäätösstandardien mukaan.

Aineiston käsittely

Tutkimuksen institutionaalisen taustan ja kirjallisuuskatsauksen perusteella muodostettuja hypoteeseja testataan tilastollisen analyysin avulla. Tilastollisena menetelmänä käytetään lineaarista monimuuttujaregressiota. Tilinpäätösinformaation arvorelevanssia tutkittaessa regressiomallina käytetään sovellusta Ohlsonin (1995) lisäarvomallista. Regressioanalyysit suoritetaan sekä raportoidulla että oikaistulla tilinpäätösinformaatiolla, jolloin mallien oikaistuja selitysasteita tarkastelemalla pyritään selvittämään tilinpäätösoikaisujen vaikutus yritysten tilinpäätösinformaation arvorelevanssiin.

Tulokset

Tutkimuksen tulokset osoittavat hypoteesien mukaisesti, että luottoluokitusta määritettäessä tehtävät tilinpäätösoikaisut lisäävät telekommunikaatiotoimialan yritysten tilinpäätösinformaation arvorelevanssia. Tulokset osoittavat myös, että tilinpäätösstandardeilla on vaikutusta tilinpäätösoikaisujen arvorelevanssiin. Tilinpäätösstandardien vaikutus tilinpäätösoikaisujen arvorelevanssiin kuitenkin poikkeaa ennakoidusta, sillä oikaisujen arvorelevanssi havaitaan suurimmaksi US GAAP-standardien mukaan raportoivien yritysten kohdalla.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.