Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2009
Tutkielman numero: 12216
Analysing the future orientation of narrative information in UK annual reports around IFRS adoption
Tekijä: Kuusela, Anna-Lotta
Otsikko: Analysing the future orientation of narrative information in UK annual reports around IFRS adoption
Vuosi: 2009  Kieli: eng
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; yritysviestintä; business communication; vuosikertomukset; annual reports; tulevaisuus; future; talousnäkymät; economic outlook; Iso-Britannia; United Kingdom
Sivumäärä: 84
Avainsanat: Future orientation, verb tenses, financial review, the United Kingdom
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida, kuinka vaihdos maan omista tilinpäätösperiaatteista (local GAAP) International Financial Reporting Standards:iin (IFRS) vaikuttaa yritysten vuosikertomusten kerronnallisten osioiden ajalliseen suuntautumiseen Isossa-Britanniassa. Tavoitteena oli tutkia yritysten tulevaisuussuuntautuneisuutta käyttäen hyväksi futuuri -verbimuotoa.

Lähdeaineisto

Lähdeaineisto koostui sadasta Iso-Britanniassa toimivasta pörssiyriyksestä ja heidän vuosikertomuksistaan ajalla 2002-2008. Lähdeaineiston koko on täten 700. Aineistona oli vuosikertomuksen Financial Review, joka vapaasti suomennettuna vastaa sisällöltään talousjohtajan katsausta.

Tutkimusmenetelmät

Tässä tutkimuksessa käytettiin kahta eri tutkimusmenetelmää. Ensin sisältö luokiteltiin käyttämällä apuna sanojen luokitteluun erikoistunutta tietokoneohjelmistoa. Tämän avulla voitiin toteuttaa sisältöanalyysi. Tämän jälkeen toteutettiin monimuuttujaregressioanalyysi, jonka avulla tutkittiin selitettävän muuttujan riippuvuutta selittävistä muuttujista.

Tutkimuksen tulokset

Tämä oli yksi ensimmäisiä tutkimuksia, joka yhdistää sisältöanalyysin, kerronnallisen tekstin sekä ajallisen orientaation. Tutkimuksen päätulokset olivat seuraavat. Financial Review:n sisällön määrä on kasvanut mutta luettavuus on samalla heikentynyt. Yrityksen kannattavuuden huomattiin vaikuttavan sekä sisällön määrään että ajalliseen orientaatioon. Regressioanalyysin tulokset osoittivat, että IFRS vähentää tulevaisuussuuntautuneisuutta. Lisäksi, yrityskoolla on merkitystä ajalliseen orientaatioon, sillä isomman yrityskoon havaittiin johtavan tulevaisuussuuntautuneisuuden vähenemiseen.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.