Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2010
Tutkielman numero: 12253
IFRS 8 ja segmenttiraportin laadinnan haasteet
Tekijä: Kettunen, Niina
Otsikko: IFRS 8 ja segmenttiraportin laadinnan haasteet
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; standardit; standards; raportit; reports; yritysviestintä; business communication
Sivumäärä: 70
Avainsanat: IFRS 8, segmenttiraportointi, haasteet, toiminnallinen segmentti, johdon näkökulma
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet:

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää segmenttiraportoinnin haasteita raportin laatijan näkökulmasta toteutettaessa IFRS 8 -standardia ensimmäistä kertaa. IFRS 8 otettiin käyttöön 1.1.2009 ja se korostaa johdon näkökulmaa toiminnallisten segmenttien tunnistamisessa.

Lähdeaineisto:

Tutkimuksen lähdeaineistona käytettiin IASB:n julkaisemia virallisia standardeja sekä aiheeseen liittyvää ammattikirjallisuutta ja akateemista tutkimuskirjallisuutta Suomesta ja ulkomailta.

Aineiston käsittely:

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena ja tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kuutta segmenttiraportin laatijaa vuodenvaihteen 2009-2010 aikana. Tutkimusaineiston analyysi toteutettiin teemoittelun avulla. Laadullinen menetelmä valittiin, jotta päästäisiin paremmin käsiksi haasteiden luonteeseen sekä tutkittavien ajatusmaailmaan ja mielipiteisiin.

Tulokset:

Segmenttiraportin laadinnan suurimmat haasteet liittyivät segmenttikohtaisten tietojen esittämiseen, raportoitavan tiedon määrän lisäämiseen sekä tärkeimpiä asiakkaita koskevaan raportointiin. Tietojen esittämisessä haastavimmaksi koettiin taseen jakamisen yksityiskohdat ja vertailutietojen esittäminen; se tehtiin nyt ensimmäistä kertaa IFRS 8:n toiminnallisten segmenttien mukaan.

Raportin laatijat eivät kaikissa tapauksissa kokeneet uuden standardin mukaisen segmenttimäärittelyn lisäävän tilinpäätöksen käyttäjien saamaa tiedon määrää, ja he pitivät tärkeimpiä asiakkaita koskevaa informaatiota liian arkaluontoisena. Huolenaiheena oli erityisesti sen vaikutus kilpailutilanteeseen ja asiakassuhteisiin. Pelkällä standardiuudistuksella ei uskottu parannettavan raportoitavan tiedon kontrollointia, sillä standardi on tulkinnanvarainen ja soveltamiskäytännöt yritysten välillä eroavat toisistaan.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.