Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Markkinointi | 2010
Tutkielman numero: 12274
Tavararyhmähallinnan liiketoimintaprosessin tulosten arviointi tasapainotetun mittariston avulla - Tutkimus Puukeskuksen tavararyhmähallinnan liiketoimintaprosessista ja tulosten arvioinnista
Tekijä: Kälviä, Jonna Susanna
Otsikko: Tavararyhmähallinnan liiketoimintaprosessin tulosten arviointi tasapainotetun mittariston avulla - Tutkimus Puukeskuksen tavararyhmähallinnan liiketoimintaprosessista ja tulosten arvioinnista
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; tuoteryhmäjohtaminen; category management; ecr; efficient customer response; tuloskortti; balanced scorecard
Sivumäärä: 92
Avainsanat: balanced scorecard; tuloskortti; category management; tuoteryhmäjohtaminen; efficient customer response; ecr
Tiivistelmä:
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Markkinoinnin ja johtamisen laitos Pro Gradu – tutkielma Jonna Kälviä 29.4.2010

TAVARARYHMÄHALLINNAN LIIKETOIMINTAPROSESSIN TULOSTEN ARVIOINTI TASAPAINOTETUN MITTARISTON AVULLA – Tutkimus Puukeskuksen tavararyhmähallinnan liiketoimintaprosessista ja tulosten arvioinnista

Tutkielman tavoitteet Tämän tutkielman tavoitteena on kuvata millä tekijöillä voidaan mitata tavararyhmähallinnan liiketoimintaprosessin onnistunutta toteuttamista. Lisäksi tavoitteena on määritellä tavararyhmähallinta prosessia ja tasapainotettua mittaristoa koskevan teoreettisen keskustelun perusteella mittaristo, jonka avulla voidaan mitata tavararyhmähallinnan liiketoimintaprosessin onnistumista. Tutkielman teoriaosassa luotua viitekehystä testataan tarkastelemalla ja mittaamalla Vantaan Puukeskuksen tavararyhmähallinnan prosessia.

Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmät Tutkielman teoreettisessa osassa käydään läpi tavararyhmähallintaa, erityisesti tavararyhmähallinnan liiketoimintaprosessia koskevaa kirjallisuutta. Lisäksi syvennytään tasapainotettua mittaristoa koskevaan keskusteluun. Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu tutkielmassa käytettyyn tavararyhmähallintaa ja tasapainotettua mittaristoa käsittelevään koti- ja ulkomaiseen akateemiseen kirjallisuuteen ja tieteellisiin lehtiartikkeleihin.

Tutkielman empiirinen aineisto toteutetaan teemahaastatteluin, lomakehaastatteluin ja case-yrityksen tarjoamia myyntitietoja ja dokumentteja hyödyntämällä. Haastateltavina ovat Puukeskuksen markkinoinnista ja kauppapaikoista vastaava johtaja, business controller, liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja, valikoimapäällikkö ja Vantaan Puukeskuksen yksikön päällikkö ja myymäläpäällikkö. Tämän lisäksi Puukeskuksen Vantaan myymälässä haastatellaan 25 asiakasta.

Tulokset Teoreettinen viitekehys sai tukea empiirisessä tarkastelussa ja tutkielmassa havaittiin, että tavararyhmähallinta prosessia voidaan mitata teoriaan perustuvan mittariston avulla. Tutkielman myötä käy ilmi, että jonkinlainen mittausväline tavararyhmähallinnan prosessien mittaamista varten on hyödyksi yritykselle, jotta se tulevaisuudessa voi saada hyötyä tehokkaasta tavararyhmähallinnan liiketoimintaprosessista. Tärkeää on, että yrityksessä löydetään ne mittarit, jotka parhaiten mittaavat kyseisen yrityksen tavararyhmähallinnan prosessia.

Avainsanat ECR, tavararyhmähallinta, tavararyhmähallinnan liiketoimintaprosessi, Balanced Scorecard
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.