Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Markkinointi | 2010
Tutkielman numero: 12280
Tiedolla johtaminen kaupan ja teollisuuden yhteistyössä
Tekijä: Mauno, Elina
Otsikko: Tiedolla johtaminen kaupan ja teollisuuden yhteistyössä
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; tieto; knowledge; johtaminen; management; tietämyksenhallinta; knowledge management; kauppa; commerce; teollisuus; industry; yhteistyö; cooperation; vähittäiskauppa; retail trade; verkostot; networks; yritysviestintä; business communication
Sivumäärä: 111
Avainsanat: knowledge management; tietämyksenhallinta; tiedon jakaminen; knowledge sharing; vähittäiskauppa; retail trade
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteena oli kuvata ja ymmärtää, miten kaupan ja teollisuuden välinen tiedon jakamisen prosessi ilmenee ja mitä hyötyä tiedon jakamisesta on yhteistyön osapuolille. Tutkimusongelmaa lähestyttiin näkökulmasta, jossa tieto nähdään yrityksen strategisena resurssina ja tiedon jakaminen yhtenä motiivina yhteistyösuhteeseen ryhtymiselle. Niin kirjallisuuskatsauksessa kuin tutkimuksen empiirisessä osuudessa pyrittiin hahmottamaan, mitkä toimijoiden välisen tiedon jakamisen edellytykset ovat ja mitä hyötyjä tiedon jakamisella voidaan saavuttaa. Tutkimuksessa pyrittiin myös kuvaamaan, millaisia haasteita tiedon jakaminen kohtaa käytännön liike-elämässä.

Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin yritysten välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä käytiin läpi teorioita tiedosta ja tiedolla johtamisesta. Aiemman tutkimuksen pohjalta luotiin teoreettinen kuvaus- ja selitysmalli toimijoiden välisestä tiedon jakamisesta, jota täsmennettiin empiiristen tulosten perusteella. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, ja sen luonnetta voidaan kuvailla kartoittavaksi toimialatutkimukseksi. Aineiston kerääminen toteutettiin teemahaastatteluilla, joita tehtiin yhteensä seitsemän kappaletta. Haastateltaviksi valittiin erilaisissa tehtävissä työskenteleviä henkilöitä suomalaiselta päivittäistavarakaupan alalta.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tiedolla ja tiedolla johtamisen kyvykkyyksillä on erittäin strateginen merkitys sekä kaupan että teollisuuden liiketoiminnassa. Toimijoiden välinen tiedon jakaminen on erittäin kontekstisidonnainen prosessi, jolle voidaan tunnistaa erilaisia edellytyksiä ja jolla voidaan saavuttaa lukuisia hyötyjä. Olennaista tiedon jakamisen onnistumisessa ovat toimijoiden välinen luottamus, toimijoiden motivaatio sekä yhteistyölle asetetut selkeät tavoitteet. Tiedon jakamisen perimmäisiksi tavoitteiksi tunnistettiin kilpailuedun parantaminen ja taloudellisen hyödyn tavoittelu. Toimijoiden välinen tiedon jakaminen kohtaa kuitenkin jatkuvasti erilaisia haasteita sen strategisesta merkityksestä ja abstraktista luonteesta johtuen. Tutkimustulosten perusteella suurimmat haasteet tiedon jakamisessa suomalaisella päivittäistavarakaupan alalla liittyvät toimijoiden väliseen avoimuuteen ja luottamukseen.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.