Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Yritysjuridiikka | 2009
Tutkielman numero: 12288
Maksukyvyttömyys käsitteenä ja sen liittyminen osakeyhtiön varojen jakoon
Tekijä: Launne, Pia
Otsikko: Maksukyvyttömyys käsitteenä ja sen liittyminen osakeyhtiön varojen jakoon
Vuosi: 2009  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: yritysjuridiikka; business law; osakeyhtiöt; joint stock companies; likviditeetti; liquidity; arviointi; evaluation; laskentatoimi; accounting
Sivumäärä: 65
Avainsanat: maksukyvyttömyys,maksukykyisyystesti, tasetesti,osakeyhtiön varojenjako
Tiivistelmä:
Tiivistelmä Tutkimuksen kohteena on osakeyhtiöoikeudellinen maksukyvyttömyys. Kansainväliset tilinpäätösstandardit ovat muuttaneet Suomen tilinpäätöskäytäntöä ja velkojiensuojaksi on OYL:ssa tehty tarkennuksia vaatimalla yhtiötä tekemään maksukykyisyystesti ennen varojenjakoa.

Tutkimuksen kolmannessa luvussa selvitetään yhtiön maksukykyisyyttä ja sen testaamista sekä yhtiön tapoja jakaa varoja. Vanhassa lainsäädännössä varojenjakopäätös perustui tasetestiin. Vuonna 2006 voimaan astuneessa OYL:ssa on vaatimus maksukyvyn arvioinnista ja sen säilymisestä myös varojenjaon jälkeen. Tämän tarkoituksena on ensisijaisesti parantaa velkojansuojaa. Maksukyvyn säilymisestä huolehtiminen katsottiin kuuluvan hallituksen yleiseen huolellisuusvelvollisuuteen.

Tutkimuksen neljäs luku käsittelee maksukyvyttömyyden käsitettä liiketaloudellisesta ja yhtiöoikeudellisesta näkökulmasta. Luvussa luodaan katsaus maksukyvyttömyyden tulkinnasta eri laeissa. Koska käsitteen tulkintaympäristö on erilainen, voi sen merkityssisältö siksi muuttua.

Tutkimuksen viidennessä luvussa tarkastellaan hallituksen velvollisuutta huolehtia maksukyvyn säilymisestä varojen jaossa. Kansainväliset tilinpäätösstandardit tuovat taseeseen realisoitumattomia arvonkorotuksia ja siten luovat uusia haasteita luotettavan maksukyvyn arvioimiselle. Tase elää tehtävien arvostusten mukaan. Tästä johtuen taseen käyttökelpoisuus vähenee yhtiöoikeudellisen varojenjaon perusteena. Tilinpäätösinformaation muuttuminen vähemmän käyttökelpoiseksi on hallituksella nykyisen lain mukaan velvollisuus arvioida yhtiön varallisuutta lisäksi maksukykyisyystestin avulla.

Tutkimuksen kuudennessa luvussa luodaan silmäys rajat ylittävään maksukyvyttömyyteen ja Ruotsin osakeyhtiölaki aktiebolagslageniin. Kansallisten lakien lisäksi tarvitaan kansainvälistä sääntelyä velallisia koskevissa kysymyksissä. Tässä luvussa pohditaan syitä kansallisen lain riittämättömyyteen ja tutustutaan Ruotsin ABL:n yhdenmukaisuuksiin ja eroihin verrattuna Suomen OYL:in.

Tutkimuksen luku seitsemän pohtii maksukykyisyys säännöksen vaikutusta. Velkojansuojaa parantavan säännöksen tarkoituksena on estää yhtiötä jakamasta varoja tavalla, joka estää velkojien saatavien maksun. Maksukykyisyyden arvioinnissa pääpaino on siirtymässä tasetestin sijasta maksukykyisyystestiin, johtuen nykyisen tilinpäätösinformaation riittämättömyydestä luotettavan arvioinnin tekemiseen.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.