Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2010
Tutkielman numero: 12314
Tulospalkkauksen leviäminen ja vaikutukset suomalaisissa yrityksissä
Tekijä: Mähönen, Noora
Otsikko: Tulospalkkauksen leviäminen ja vaikutukset suomalaisissa yrityksissä
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; yritykset; companies; työ; work; tulos; return; palkkiot; remuneration; palkka; pay; innovaatiot; innovations; diffuusio; diffusion
Sivumäärä: 117
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12314.pdf pdf  koko: 793 KB (811236)
Avainsanat: palkitseminen; tulospalkkaus; innovaatioiden diffuusio; institutionaalinen teoria
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet Tässä tutkimuksessa selvitetään ensinnäkin miten ja miksi tulospalkkaus leviää suomalaisissa yrityksissä sekä toisaalta miten tulospalkkauksen käyttöönoton koetaan vaikuttavan yritysten toimintaan. Tulospalkkauksen leviämistä arvioidaan institutionaaliseen teoriaan pohjautuvan viitekehyksen avulla, kun taas tulospalkkauksen vaikutuksia selvitetään palkitsemisteorioihin nojautuen. Lähdeaineisto

Tutkimukseen osallistui seitsemän suomalaista yritystä kuudelta eri toimialalta. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla yrityksissä palkitsemisasioista vastaavia tai niiden kanssa läheisesti työskenteleviä henkilöitä. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina.

Aineiston käsittely

Kaikki tehdyt haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin, jonka jälkeen aineisto ryhmiteltiin haastattelujen teemojen mukaisesti. Aineistosta etsittiin yhtäläi-syyksiä ja eroavaisuuksia eri yritysten välillä ja nostettiin esiin muita mielenkiintoisia havaintoja. Tämän jälkeen empiirisiä havaintoja arvioitiin suh-teessa aikaisemman kirjallisuuden avulla rakennettuun teoreettiseen pohjaan.

Tulokset

Tulospalkkauksen leviämistä selittävät tämän tutkimuksen mukaan pääasiassa tehokkaan valinnan näkökulman mukaiset tekijät. Tulospalkkauksen leviäminen liittyy yritysten rationaaliseen päätöksentekoon ja pyrkimykseen tehostaa toimintaansa. Tulospalkkauksen käyttöönoton syitä on kerätyn aineiston perusteella haasteellista analysoida, mutta pääasiassa tulospalkkauksen käyttöönotto perustuu tulospalkkausjärjestelmän yleiseen merkitykseen. Tulospalkkaus otetaan yrityksissä käyttöön siksi, että sen odotetaan vaikuttavan positiivisesti yrityksen toimintaan. Tulospalkkauksen käyttöönotto on koettu yrityksissä hyvin positiivisena ilmiönä ja sen avulla on saavutettu monia niin henkilöstön toiminnassa kuin yrityksen taloudessakin näkyviä vaikutuksia. Tulospalkkauksen leviämistä selittävät tekijät vaikuttaisivat vaihtelevan tulospalkkauksen elinkaaren eri vaiheissa, mutta tulospalkkauksen koettuihin vaikutuksiin tällä ei näyttäisi olevan vaikutusta.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.