Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2010
Tutkielman numero: 12318
IAS 40 -standardin käyvän arvon mallin soveltaminen Euroopan kiinteistösijoitusyhtiöissä nousu- ja laskukaudella
Tekijä: Tulenheimo, Kaisa
Otsikko: IAS 40 -standardin käyvän arvon mallin soveltaminen Euroopan kiinteistösijoitusyhtiöissä nousu- ja laskukaudella
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; standardit; standards; kiinteistöt; real estates; sijoitukset; investments
Sivumäärä: 81
Avainsanat: Käypä arvo, Sijoituskiinteistö, IAS 40, IFRS-standardit
Tiivistelmä:
Tutkimukseni tavoitteena oli tutkia, soveltavatko eurooppalaiset kiinteistösijoitusyritykset IAS 40 Sijoituskiinteistöt -standardin käyvän arvon mallia johdonmukaisesti nousu- ja laskukaudella. Tutkimuksen teoreettisessa osassa käytiin läpi empiiriseen tutkimukseen liittyvää IFRS-standardien sijoituskiinteistöjen sääntelyä sekä käsiteltiin käyvän arvon määritelmiä ja sen saamaa kritiikkiä.

Tutkimuksessa käytettiin lähteenä sijoituskiinteistöjä koskevia standardeja sekä käypään arvoon liittyviä ulkomaista lähdekirjallisuutta ja kansainvälisiä säännöstöjä. Aineistona käytettiin yritysten tilinpäätöksistä kerättyjä tietoja sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksista ajanjaksona 2006-2008.

Aineiston perusteella tutkittiin yritysten raportoimien sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksia vuosina 2006-2008 ja verrattiin näitä kyseisen maan kiinteistöjen hinnan muutoksiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin arvonalennusten ja arvonkorotusten tasapainoa nousu- ja laskukausina sekä pyrittiin löytämään yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia tutkimuksessa mukana olevien eri maiden välillä.

Koko aineiston tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että Euroopan kiinteistösijoitusyritykset ovat noudattaneet IAS 40 -standardia johdonmukaisesti nousu- ja laskukaudella. Tulokset eivät antaneet viitteitä sijoituskiinteistöjen käyvän arvon arvonalennusten kirjaamisen välttelemistä, vaan pikemminkin aineiston yritykset vaikuttivat raportoineen sijoituskiinteistöjen realisoitumattomia tappioita voittoja herkemmin.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.