Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2010
Tutkielman numero: 12320
Osakeperusteisen palkitsemisen selittävät tekijät - Suomi, Ruotsi ja Tanska 2006-2009
Tekijä: Korosuo, Ilkka
Otsikko: Osakeperusteisen palkitsemisen selittävät tekijät - Suomi, Ruotsi ja Tanska 2006-2009
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; osakkeet; shares; palkkiot; remuneration; agentit; agents; Pohjoismaat; Scandinavia; corporate governance
Sivumäärä: 110
Avainsanat: Osakeperusteiset palkitsemisjärjestelmät; IFRS 2; Agenttiteoria; Corporate governance
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoite on kaksiosainen. Aluksi tavoitteena on selvittää, mitkä yrityskohtaiset tekijät vaikuttavat IFRS 2 mukaisen osakeperusteisen palkitsemisjärjestelmän käyttöön. Tämän jälkeen käsitellään tarkemmin yrityksiä, jotka käyttävät mainittua palkitsemista ja tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät selittävät osakeperusteisen palkitsemisen osuutta kokonaispalkitsemisesta. Toisessa osiossa aineistoa tutkitaan lisäksi alaotoksilla maittain ja vuosittain, jotta toisaalta voidaan todeta, ovatko selittävät tekijät vakioita yli ajan sekä maan rajojen, ja toisaalta voidaan pohtia mahdollisia eroja.

Aineistona tutkimuksessa käytetään Suomen, Ruotsin ja Tanskan listattujen OMX Nordic Large Cap -yrityksien tilinpäätösaineistoa vuosilta 2005-2009; selitettävät muuttujat vuosilta 2006-2009. Tällä hetkellä listalla on 105 yritystä. Tästä tutkimuksen ulkopuolelle rajataan yritykset, jotka eivät ole olleet listattuina valittua aikaperiodia, eivät noudata IFRS 2:ta tai joiden tilikausi ei ole kalenterivuosi. Rajausten jälkeen tutkimuksen ensimmäiseen osioon tulee mukaan 363 yritysvuosihavaintoa ja toiseen vastaavasti 236 havaintoa.

Aineistoa tutkitaan aluksi kuvailevien tilastojen sekä korrelaatiomatriisien avulla. Näiden jälkeen ensimmäisessä osiossa metodologiana käytetään logistista regressioanalyysiä ja toisessa osiossa lineaarista regressioanalyysiä.

Tutkielma osoittaa, että pohjoismaisella talousalueella osakeperusteisen palkitsemisjärjestelmän käyttöön vaikuttavat positiivisesti yrityksen koko, ulkomaalaisomistus, palkitsemisvaliokunnan aktiivisuus ja T&K. Vastaavasti negatiivisesti vaikuttavat velkaantuneisuus, toimitusjohtajan ikä ja vapaa kassavirta. Osuuteen kokonaispalkitsemisesta sen sijaan positiivisesti vaikuttavat henkilöstön tehokkuus, ulkomaalaisomistus, kasvumahdollisuudet, T&K ja toimialan riskisyys. Vastaavasti negatiivisesti vaikuttavat yrityksen koko, velkaantuneisuus, suuri omistaja, palkitsemisvaliokunnan olemassaolo ja aktiivisuus sekä vapaa kassavirta.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.