Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Markkinointi | 2010
Tutkielman numero: 12336
Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa
Tekijä: Virta, Anna
Otsikko: Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; teknologia; technology; business-to-business; business-to-business; yrittäjyys; entrepreneurship; suhdetoiminta; public relations; verkostot; networks
Sivumäärä: 103
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12336.pdf pdf  koko: 622 KB (636421)
Avainsanat: high-tech -markkinointi; start-up; korkea teknologia; B-to-B -markkinointi; suhdemarkkinointi; yrittäjyys; yritysmarkkinointi; innovatiivisuus; verkostosuhteet; kredibiliteetti
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tässä tutkielmassa tarkastellaan yritysmarkkinointia high-tech -toimialalla ja tarkemmin kyseisestä toimintaympäristöstä johtuvia erityisvaatimuksia markkinoinnin suhteen yrityksen liiketoiminnan alkuvaiheessa. Tutkimuskysymys muodostuu näin ollen seuraavanlaiseksi: Millaisiin toimintaympäristöstä johtuviin tekijöihin yritysmarkkinoilla toimivan korkean teknologian yrityksen markkinoinnissa on erityisesti kiinnitettävä huomiota liiketoiminnan alkuvaiheissa suomalaisessa toimintakontekstissa? Tutkimus tarkastelee aihetta erityisesti markkinoivien yritysten näkökulmista.

Aineisto ja tutkimusmenetelmät

Tutkimus toteutettiin käyttäen kvalitatiivista lähestymistapaa ja siinä hyödynnettiin tapaustutkimusmenetelmää. Tutkimuksen kohteena oli liiketoimintansa alkuvaiheessa olevia yritysmarkkinoilla toimivia suomalaisia korkean teknologian yrityksiä. Tutkimusta varten tehtiin seitsemän haastattelua, joiden avulla pyrittiin saamaan kokonaiskuva siitä, millaisia markkinoinnillisia haasteita alan yritykset kohtaavat liiketoiminnan alkuvaiheessa. Tutkimusaineisto kerättiin semistrukturoiduin teemahaastatteluin, litteroitiin ja analysoitiin. Tutkimuksen teoreettisen osan lähdeaineisto käsittelee yritysmarkkinointia sekä high-tech markkinointia, jota voidaan perustellusti pitää erityisenä markkinoinnin osa-alueena. Teoriaosan pohjalta rakennetaan tutkimuksen teoreettinen viitekehys, joka toimii pohjana kvalitatiiviselle tutkimukselle.

Tulokset

Tutkimustulokset osoittavat, että korkean teknologian toimiala asettaa aloittavalle yritykselle monia erityishaasteita markkinoinnin suhteen. Korkean teknologian start-up yritysten markkinoinnissa painottuvat vahvimmin verkostosuhteiden merkitys, kredibiliteetin rakentaminen sekä alkuvaiheen tiimin rakenne, jotka näyttävät aineiston perusteella olevan suomalaisessa toimintakontekstissa menestyksen kannalta kriittisimmät ja haasteellisimmat tekijät. Empiirinen aineisto osoittaa, että ne yritykset, joilla on vahvemmat suhdeverkostot ja joiden alkutiimissä on sekä vahvaa teknistä että kaupallista osaamista, kykenevät käynnistämään varsinaisen liiketoimintansa nopeammin ja myös kasvavat nopeammin. Tulos tukee aikaisempaa aiheesta tehtyä tutkimusta.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.