Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2010
Tutkielman numero: 12343
Kohti rajatonta organisaatiota - Tapaustutkimus työ- ja elinkeinoministeriön organisaatiomuutoksesta
Tekijä: Koskimies, Maijastiina
Otsikko: Kohti rajatonta organisaatiota - Tapaustutkimus työ- ja elinkeinoministeriön organisaatiomuutoksesta
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; muutos; change; organisaatiomuutos; organizational change; valtionhallinto; civil service; julkinen sektori; public sector
Sivumäärä: 80
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12343.pdf pdf  koko: 701 KB (716840)
Avainsanat: julkinen sektori, organisaatiomuutos, rajaton organisaatio, työ- ja elinkeinoministeriö, Appreciative Inquiry
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tämän tapaustutkimuksen tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvä ja kattava kuvaus TEM:n organisaatiomuutoksesta, sen nykyisestä tilanteesta ja tulevaisuuden suunnasta. Tarkoituksena on AI-metodologian avulla tunnistaa organisaatiosta onnistuneita toimintatapoja ja hyvin toimivia käytänteitä, joiden avulla TEM:tä voidaan kehittää jatkossa eteenpäin. Tutkimuksen tavoitteena on lisäksi TEM:n tapauksen ja teorian avulla selvittää, kuinka julkisen hallinnon organisaatio voi omaksua rajattoman ja jatkuvassa muutoksessa olevan organisaatiomallin.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA, MENETELMÄT JA AINEISTOT

Tutkimus toteutettiin verkkopohjaisella haastattelulla, johon kaikkia TEM:n esimiesasemassa toimivia virkamiehiä (76 kpl) pyydettiin osallistumaan. Haastattelu rakentui viidestä avoimesta kysymyksestä, joihin vastattiin verkossa sähköpostilla lähetetyn linkin kautta. Kysymysten rakentamisessa apuna käytettiin Appreciative Inquiry – menetelmää eli haastattelun runko ja sisältö määriteltiin AI:n periaatteiden mukaisesti. Perinteisen ongelmiin keskittymisen sijaan AI:n avulla pyritään tunnistamaan organisaatiosta esimerkkejä, jolloin se toimii hyvin ja on parhaimmillaan. Käytän tutkimuksessani tiedon keräämisen apuna myös omakohtaisia kokemuksia, havaintoja sekä käytyjä vapaamuotoisia keskusteluja. Lisäksi hyödynnän taustamateriaalina aikaisemmin analysoitua kyselyaineistoa, siitä tehtyä raporttia sekä muita TEM:n julkaisuja ja verkkolähteitä.

TUTKIMUKSEN TULOKSET

Verkkopohjaisen haastattelun vastauksissa TEM:n matriisiorganisaation hyvinä toimintatapoina korostuivat erityisesti lisääntynyt rajoja ylittävä yhteistyö sekä tehostunut tiedon jakaminen ja avoimuus. Lisäksi esimiestyön tärkeyttä korostettiin näiden käytänteiden kehittämisessä. Tietoisuus ja ymmärrys TEM:n matriisiorganisaation toiminnasta on siis selvästi kasvanut ja kehittynyt. Haasteena on vielä hyvien toimintatapojen käytäntöön soveltaminen ja toimintaan kannustaminen. Organisaation rajattomuuden kehittäminen TEM:ssä tarkoittaa siis ensisijaisesti horisontaalisten yhteistyösuhteiden lisäämistä, tiedon tehokkaampaa jakamista sekä uudenlaisien toimintatapoja tukevien kannusteiden kehittämistä tehokkaan esimiestyön avulla.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.