Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Markkinointi | 2010
Tutkielman numero: 12346
Verkostoituminen Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankeessa
Tekijä: Hakolampi, Tiia
Otsikko: Verkostoituminen Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankeessa
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; vanhukset; old persons; työ; work; sosiaalitoimi; social services; verkostot; networks; sosiaalinen pääoma; social capital; tietämyksenhallinta; knowledge management
Sivumäärä: 106
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12346.pdf pdf  koko: 489 KB (500118)
Avainsanat: Verkosto, rakenteellinen aukko, heikot siteet, tiedon siirto, sosiaalinen pääoma
Tiivistelmä:
AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ

Markkinoinnin pro gradu –tutkielma 9.8.2010 Tiia Hakolampi

VERKOSTOITUMINEN MUUTOSVOIMAA VANHUSTYÖN OSAAMISEEN –HANKKEESSA

TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää verkostoitumisen hyötyjä ja haasteita vanhusten sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleville toimijoille järjestetyissä työpajoissa. Tutkimus toteutettiin Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen –hankkeen yhteydessä. Hanketta ja tutkielmaa varten tehdyissä ryhmähaastatteluis-sa tutkittiin, miten työpajoihin osallistuneet näkivät verkostojen ja niiden toimi-vuuden kehittyneen sekä miten he kokivat oman verkosto-osaamisensa kehitty-neen. Aihe on merkittävä ja ajankohtainen, sillä sosiaali- ja terveyspalvelujen to-teuttamisen haasteet lisääntyvät merkittävästi lähivuosina väestön ikääntymisen myötä, eivätkä nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteet toimi muuttuvassa tilanteessa nykyisellään, sillä lisääntyvä palvelujen tarve yhdistettynä pahenevaan resurssipulaan heikentää pahimmillaan palvelujen laatua ja niiden kattavuutta sekä nostaa palveluntuotannon kokonaiskustannuksia.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu teemoihin, joista verkostojen arvo rakentuu. Näitä elementtejä ovat: rakenteelliset aukot ja verkoston yhtenäisyys, heikot ja vahvat sosiaaliset siteet sekä tiedon siirto ja sosiaalinen pääoma. Empii-rinen osa muodostuu teemahaastatteluina toteutetuista ryhmähaastatteluista ja nii-den analysoinnista. Tutkielma on kvalitatiivinen. Vastaukset tutkielman pääon-gelmaan sekä alaongelmiin on pyritty saavuttamaan teorian ja käytännön vertailun avulla.

TUTKIMUKSEN TULOKSET Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen –hankkeessa järjestetyt työpajat ovat edistäneet verkostoitumista, joka puolestaan on parantanut asiakkaan saama palvelua. Sosiaalisen verkoston laajen-tumisen myötä hankkeeseen osallistuneilla on saatavilla enemmän resursseja, kuten tietoa. Verkostoitumisen työpajoissa on synnyttänyt myös sosiaalista pääomaa, mikä parantaa koko organisaation elämän laatua sekä tehostaa yhteisöllisen toi-minnan organisointia. Verkostoitumisen suurin haaste oli ajan puute. Verkostoi-tumisen myös nähtiin sopivan huonosti byrokraattiseen organisaatioon, koska verkostoituminen vaatii joustavuutta. Toisaalta kävi ilmi, että verkostoitunut toi-mintapa on ainut keino murtaa organisaation byrokratiaa.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.