Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Kielten ja viestinnän laitos | International Business Communication | 2010
Tutkielman numero: 12351
Employees as stakeholders in international CSR reporting: a case country comparison
Tekijä: Harjanne, Päivi
Otsikko: Employees as stakeholders in international CSR reporting: a case country comparison
Vuosi: 2010  Kieli: eng
Laitos: Kielten ja viestinnän laitos
Aine: International Business Communication
Asiasanat: yritysviestintä; business communication; kansainväliset yhtiöt; international companies; yhteiskuntavastuu; corporate responsibility; raportit; reports
Sivumäärä: 127
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12351.pdf pdf  koko: 2 MB (1837776)
Avainsanat: yhteiskuntavastuu; yhteiskuntavastuuraportointi; GRI-ohjeisto; sidosryhmä; henkilöstö
Tiivistelmä:
Henkilöstö sidosryhmänä kansainvälisessä CSR raportoinnissa: Maakohtainen vertailu

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkielman tavoitteena oli selvittää voidaanko case-yritysten GRI-ohjeistusta noudattavien CSR-raporttien välillä havaita kansainvälisiä eroja henkilöstöä koskevissa osioissa. Tutkielmaa ohjasivat seuraavat tutkimuskysymykset: (1) “Voidaanko GRI-ohjeistusta noudattavien CSR-raporttien välillä havaita kansainvälisiä eroja?”; (1a) “Mitä CSR-teemoja case-yritysten CSR-raporttien henkilöstöosiot käsittelevät?”; ja (2) “Mitkä tekijät voivat selittää näitä eroja?”.

Tutkimusmenetelmät ja teoreettinen viitekehys

Vastausta yllä esitettyihin tutkimuskysymyksiin haettiin kirjallisuuskatsauksen sekä case-yritysten CSR-raporttien empiirisen analyysin kautta. Kirjallisuuskatsaus muodosti tutkielman teoreettisen viitekehyksen, joka valaisi tutkimusaihetta ja -ongelmaa, sekä ohjasi empiiristä tutkimusta ja tulosten tarkastelua. Tutkielman empiirinen osio toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena, jossa case-yritysten GRI-ohjeistuksen mukaisia CSR-raportteja analysoitiin kvalitatiivista sisällönanalyysi menetelmää käyttäen.

Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset

Tutkielman tulokset osoittavat, että vaikka case-yritysten raporttien CSR-teemoissa esiintyi joitakin kansainvälisiä eroja, näyttävät GRI-ohjeistusta noudattavat raportit olevan melko yhtenäisiä sisältönsä suhteen. Aiempi tutkimus viittaa siihen, että globaalit raportointistandardit kuten GRI harmonisoivat kansainvälistä CSR- raportointia, ja tämän tutkielman tulokset tukevat osittain tätä. Tulokset osoittavat kuitenkin myös sen, että osa CSR-raporteissa esiintyneistä teemoista heijastaa raportoivan yrityksen paikallista kontekstia. Aiempi tutkimus osoittaa, että paikallinen konteksti, jossa yritys on kasvanut, vaikuttaa sen CSR-orientaatioon, ja tämän tutkielman tulokset tukevat tätä. Tutkielman tuloksilla on merkitystä kansainvälisen yritysviestinnän kannalta: vaikka globaali raportointistandardi, kuten esim. GRI, yleisellä tasolla auttaa harmonisoimaan kansainvälistä CSR-raportointia, tulee yritysten kuitenkin arvioida kuinka kansainväliset sidosryhmäyleisöt tulkitsevat niiden viestimää CSR-tietoa. CSR-aktiviteetit jotka ovat relevantteja raportoivalle yritykselle tietyssä paikallisessa kontekstissa, eivät välttämättä ole sitä sidosryhmäyleisölle toisessa paikallisessa kontekstissa.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.