Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Markkinointi | 2010
Tutkielman numero: 12357
Markkinaorientaation vaikutus pakkausuudistusprosessiin
Tekijä: Rousi, Perttu Samuli
Otsikko: Markkinaorientaation vaikutus pakkausuudistusprosessiin
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; pakkaukset; packages; kehitys; development; suunnittelu; planning; brandit; brands
Sivumäärä: 114
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12357.pdf pdf  koko: 2 MB (1316445)
Avainsanat: markkinaorientaatio; asiakasorientaatio; brändi; pakkaus; pakkaussuunnittelu; pakkausuudistus; varianssianalyysi; khin neliö-testi
Tiivistelmä:
Tässä tutkielmassa tarkastelun kohteena on kuinka yrityksen markkinaorientaatio ja sen eri ulottuvuudet, asiakas- ja kilpailijaorientaatio sekä toimintojen koordinointi vaikuttavat pakkausuudistusprosessiin. Kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti markkinaorientaation vaikutukset innovatiivisuuteen, resurssien käyttöön, sekä päättäjien näkemyksiin pakkauksen kilpailullisesta roolista pakkausuudistuksissa.

Tutkimusote on kvantitatiivinen. Perusjoukoksi tutkimukseen valittiin suomalaisen päivittäistavarakaupan tavarantoimittajayritykset elintarvikealalta ja hygieniatuotteiden alalta. Tutkimus toteutettiin Webropol Internet-kyselyllä, johon lähetettiin sähköpostitse kutsu perusjoukosta tehdylle otokselle (1000 yrityspäättäjää) toukokuussa 2010. Lähetetyistä kutsuista 131 palautui virheellisen osoitteen takia, joten lopullinen otantakehikko muodostui 869 potentiaalisesta vastaajasta. Vastauksia saatiin yhteensä 69, jolloin vastausprosentiksi muodostui 7,9 %.

Varianssianalyysiä ja khin neliö-testiä käyttäen tunnistettiin tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä yrityksen markkinaorientaation ja pakkausuudistusprosessin välillä. Markkinaorientaation ei todettu tutkimuksen perusteella lisäävän innovatiivisuutta pakkausuudistusprosessissa. Markkinaorientaation todettiin kuitenkin lisäävän näkemystä, jonka mukaan pakkausuudistuksella pyritään lisäämään tuotteen brändin arvoa. Markkinaorientaatio lisää analyysin mukaan myös resurssien ja esimerkiksi markkinatutkimuksen käyttöä pakkausuudistusprosessissa. Asiakasorientaation tunnistettiin lisäävän näkemystä, jonka mukaan pakkausuudistus on investointi tuotteen kilpailukykyyn. Selvä positiivinen yhteys todettiin myös pakkausuudistusprosessin innovatiivisuudella ja menestyksekkyydellä.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.