Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2010
Tutkielman numero: 12361
Esimiesten työhyvinvointi: Case HOK-Elannon Prisma-ketjun kassavastaavat
Tekijä: Mäenpää, Sanna
Otsikko: Esimiesten työhyvinvointi: Case HOK-Elannon Prisma-ketjun kassavastaavat
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; myymälät; shops; kauppaketjut; chain stores; henkilöstö; personnel; työ; work; hyvinvointi; welfare
Sivumäärä: 78
Avainsanat: esimiestyö; työhyvinvointi
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tutkielman tavoitteena on selvittää miten HOK-Elannon Prisma-ketjun kassavastaavat kokevat oman työhyvinvointinsa ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen. Tutkimuksellani pyrin keräämään kuvauksia kassavastaavien kokemuksista omaan työhyvinvointiinsa liittyen ja lisäämään ymmärrystä esimiesten työhyvinvoiniin vaikuttavista tekijöistä. Tarkoituksenani on tutkia kassavastaavien tuntemuksia ilman pyrkimystä luoda laajalti yleistettävää mallia. Tarkoituksena on olemassa olevan kirjallisuuden pohjalta tarkastella lähiesimiesten työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ottamalla kuitenkin samalla huomioon myös yksilölliset erot työhyvinvoinnin kokemisessa. Tutkielman tavoitteena on lisäksi tuottaa sellaista tietoa, joka edesauttaa työhyvinvointia parantavien toimien kehittämistä HOK-Elannossa.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Mahdollisimman syvällisen ja monimuotoisen aineiston kokoamiseksi valitsin tutkimustavaksi laadullisen tutkimuksen. Haastattelut toteutettiin kahdenkeskeisinä teemahaastatteluina, joissa avoimelle keskustelulle haluttiin luoda mahdollisimman hyvät puitteet. Haastatteluissa käytettiin kysymysrunkoa, jolla varmistettiin, että tietyt aikaisemmassa kirjallisuudessa tärkeiksi todetut työhyvinvoinnin osa-alueet tulevat kaikissa haastatteluissa käsiteltyä. Vapaan keskustelun mahdollistamiseksi runkoa käytettiin haastatteluissa vaihtelevalla tarkkuudella. Aineisto koottiin haastattelemalla yhtätoista HOK-Elannon kassavastaavaa syyskuun 2009 aikana.

TUTKIMUKSEN TULOKSET

Keskimäärin kassavastaavat viihtyvät työssään ja kokevat työympäristönsä omaa hyvinvointiaan tukevana. Työhyvinvoinnille tärkeinä tekijöinä koettiin muun muassa työn mielekkyys, oman tiimin toimivuus ja työstä erillään oleva vapaa-aika. Vaikka kassavastaavat kokivat työnsä pääsääntöisesti mielekkääksi ja tunsivat jaksavansa työssään vähintäänkin kohtuullisesti, nousi esille myös aihealueita, joissa useampikin kassavastaava kaipaisi kehitystä. Näinä työhyvinvoinnin kannalta haasteellisimpina osa-alueina nousivat monessa yhteydessä esille (1) jatkuva kiire, (2) tunne arvostuksen puutteesta sekä (3) kassavastaavien omien esimiesten puutteellinen ymmärrys kassavastaavan työstä. Näihin kolmeen tekijään liittyen olen luonut myös ehdotuksia työhyvinvoinnin parantamiseksi.

AVAINSANAT Esimiestyö, työhyvinvointi
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.