Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2010
Tutkielman numero: 12376
Tutkimus- ja kehittämismenojen vapaaehtoinen raportointi - NASDAQ OMX Nordic -listatut yhtiöt vuonna 2008
Tekijä: Liikanen, Lauri
Otsikko: Tutkimus- ja kehittämismenojen vapaaehtoinen raportointi - NASDAQ OMX Nordic -listatut yhtiöt vuonna 2008
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; raportit; reports; yritysviestintä; business communication; tutkimus ja kehitys; research and development; kustannukset; costs; agentit; agents
Sivumäärä: 97
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12376.pdf pdf  koko: 2 MB (1086783)
Avainsanat: tutkimus- ja kehittämismenot; IAS 38; vapaaehtoinen raportointi; informaation asymmetria; agenttiteoria
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET. Tutkielma pyrkii vastaamaan kysymykseen, julkaisevatko pohjoismaiset pörssiyhtiöt vuosikertomuksissaan IAS 38 -standardin vaatimukset ylittävää informaatiota tutkimus- ja kehittämishankkeistaan. Raportoinnin asiasisällön selvittämiseksi julkaistut lisäinformaatiot myös luokitellaan. Lisäksi tutkitaan eri yrityskohtaisten tekijöiden vaikutuksia tutkimus- ja kehittämismenojen vapaaehtoisen raportoinnin laajuuteen.

LÄHDEAINEISTO.Tutkimusaineisto koostuu 94 NASDAQ OMX Nordic -listatun yrityksen vuoden 2008 tilikauden tilinpäätösdatasta. Sisällönanalyysiin tarvittu kvalitatiivinen aineisto kerättiin manuaalisesti kunkin yhtiön vuosikertomuksista. Numeerinen data hankittiin Thomson One Banker Worldscope -tietokannasta.

AINEISTON KÄSITTELY.Vapaaehtoisen raportoinnin luokittelu tehtiin Gary Entwistlen (1999) muodostamaa kategorisointia hyödyntäen. Tutkielman kvalitatiivisessa osiossa selitettävänä muuttujana on yritysten vuosikertomuksissaan vapaaehtoisesti julkaisemien t&k -menoja kuvaavien lauseiden absoluuttinen lukumäärä. Informaation asymmetriaan perustuvan teoreettisen viitekehyksen ja aikaisemman tutkimuksen perusteella muodostettujen tutkimushypoteesien toteutumista tarkastellaan lineaarisen monimuuttujaregressioanalyysin keinoin.

TULOKSET.Suoritetusta vuosikertomusten sisällönanalyysista havaitaan, että t&k -hankkeista todella raportoidaan standardin vaatimukset ylittävää informaatiota. Raportoinnin runsaus vaihtelee kuitenkin suuresti yritys- ja toimialakohtaisesti. Terveydenhuolto-toimialaryhmän havaittiin raportoivan selvästi muita aloja kattavammin. Asiasisällöltään raportointi koskee pääasiallisesti ns. tuotostietoa. Regressioanalyysin tuloksen puolestaan osoittavat, että yrityskoko ja t&k -intensiivisyys lisäävät julkaistavan raportoinnin runsautta. Yrityksen pääomarakenteella, kehittämismenojen tilinpäätöskäsittelyllä ja hallituksen riippumattomuudella ei sitä vastoin havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta t&k -menojen vapaaehtoiseen raportointiin.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.