Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Markkinointi | 2010
Tutkielman numero: 12389
Arvojen välittyminen asiakkaille - Case: tekstiilialan designyritys Nanso
Tekijä: Wuoristo, Martina
Otsikko: Arvojen välittyminen asiakkaille - Case: tekstiilialan designyritys Nanso
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; brandit; brands; arvot; values; design management; design management; tekstiiliteollisuus; textile industry; imago; image; identiteetti; identity
Sivumäärä: 107
Avainsanat: Arvot, arvoidentiteetti, arvoimago, symbolinen kuluttaminen, design management
Tiivistelmä:
Tavoitteet

Tutkimukseni tarkastelee arvojen välittymistä asiakkaille keskittyen erityisesti vastuullisuuteen liittyviin arvoihin. Kohdeyritykseni myötä tutkimukseni painottuu käsittelemään tekstiilialan designyritystä. Tavoitteena on selvittää keinoja, miten yritys voi välittää omaa arvoidentiteettiään asiakkaille ja miten tämä välitetty kuva vastaa asiakkaiden mielissä muodostuvaa arvoimagoa.

Arvojen välittymistä käsitellään design managementin osa-alueiden, tuotteen, toimintaympäristön, asiakaspalvelijoiden käyttäytymisen ja markkinointiviestinnän kautta.

Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmät

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu arvoja ja design managementia koskevaan tieteelliseen tutkimukseen. Tutkimusote on kvalitatiivinen ja tutkimusstrategiana tapaustutkimus. Tutkielman empiriaosio koostuu kahdesta osasta: yritys- ja asiakashaastatteluista. Molemmissa pääasiallisena materiaalina analyysille toimivat teemahaastattelut. Yrityshaastatteluja tehtiin kuusi ja asiakashaastatteluja 22. Tutkimusaineisto analysoitiin muotoillun viitekehyksen pohjalta.

Tutkimustulokset

Kohdeyrityksen arvoidentiteetin ja arvoimagon välille ei tutkimustulosten perusteella muodostunut merkittävää kuilua. Tulosten perusteella arvot välittyvät parhaiten itse tuotteen ja markkinoinnin kautta. Myös toimintaympäristöllä oli jonkin verran vaikutusta. Kohdeyrityksen kohdalla asiakaspalvelijoiden käyttäytyminen ei toiminut lainkaan toimivana arvojen välittämiskanavana.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.