Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Kansantaloustieteen laitos | Kansantaloustiede | 2010
Tutkielman numero: 12394
Development impacts of FDI - Some firm level evidence of development impacts of subsidised business partnerships in developing countries
Tekijä: Lehtovaara, Liina
Otsikko: Development impacts of FDI - Some firm level evidence of development impacts of subsidised business partnerships in developing countries
Vuosi: 2010  Kieli: eng
Laitos: Kansantaloustieteen laitos
Aine: Kansantaloustiede
Asiasanat: kansantaloustiede; economics; kehitysmaat; developing countries; yhteistyö; cooperation; kehitysyhteistyö; development cooperation; ulkomaiset investoinnit; foreign investments; liike-elämä; business life
Sivumäärä: 100
Avainsanat: Kehitysvaikutukset, suorat ulkomaiset sijoitukset, julkinen kehitysapu, kehitysrahoitusyhtiö, kehityspolitiikka, kehitysyhteistyö
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tarkoitus on kartoittaa kirjallisuuskatsauksen avulla, minkälaisia kehitysvaikutuksia syntyy suorien ulkomaisten investointien seurauksena hankemaissa. Empiirisessä analyysissä tutkitaan yrityskohtaisten muuttujien ja tuetuista liikekumppanuushankkeista syntyneiden kehitysvaikutusten suhteita.

Kehitysmaat ja siirtymätalousmaat ovat viime aikoina alkaneet pitää suoria ulkomaisia sijoituksia tärkeässä roolissa taloudellisen kasvun edistämisessä. Suorat ulkomaiset sijoitukset voivat kasvattaa tuloja sekä edistää taloudellista kasvua, työllisyyttä ja modernisaatiota. Suorien taloudellisten vaikutusten lisäksi suoriin ulkomaisiin investointeihin voi liittyä ulkois- ja/tai kehitysvaikutuksia. Nämä sisältävät suorien ulkomaisten investointien vaikutukset mm. palkkoihin, teknologian siirtoon, koulutukseen, työstandardeihin, kilpailuun, yritysten kehittämiseen ja uudelleenorganisointiin, työolosuhteisiin sekä sosiaali- ja ympäristöasioihin. Lukuisat maat ovat vapauttaneet investointisäännöksiään saadakseen lisää suoria ulkomaisia sijoituksia. Tämä tutkimus tutustuu yllämainittuihin kehitysvaikutuksiin tekemällä katsauksen aiheesta tehtyihin aikaisempiin tutkimuksiin ja metodologiaan.

Kirjallisuuskatsaus löytää aikaisemmista tutkimuksista näyttöä niin puolesta kuin vastaan useimpia näitä vaikutuksia. Kirjallisuuskatsauksen havaintojen perusteella voidaan tehdä päätelmä, että suorien ulkomaisten sijoitusten vaikutuksia arvioitaessa tulee kohdemaiden harkita kaikkia eri suorien investointien vaikutuksia, niin positiivisia kuin negatiivisia, ja yrittää maksimoida näiden summa. Selvää näyttöä tukemaan sitä että suorat investoinnit hyödyttävät kohdemaita useilla eri tavoilla löytyy, mutta on selvää että hyödyt eivät tule ilman haittoja. Suorien ulkomaisten investointien hyötyjen ja haittojen arviointi on vähintäänkin haastavaa, ja useita vaikutuksia ei ole vielä tutkittu tarpeeksi.

Kehitysrahoitusyhtiöitä ja niiden aikaansaamia kehitysvaikutuksia tarkastellaan lyhyesti. Kehitysrahoitusyhtiöiden rooli kansainvälisessä kehitysyhteistyössä on edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä rahoittamalla niissä itsekannattavasti vastuullista yritystoimintaa. Sen vuoksi kehitysrahoitusyhtiöt ottavat huomioon hankkeiden mahdolliset kehitysvaikutukset sijoituspäätöksissään. Kehitysyhteistyövarojen roolista suorien investointien edistämisessä keskustellaan myös, sillä tutkimuksen empiirinen osa käyttää lähdeaineistona informaatiota yrityksiltä, jotka ovat saaneet kehitysyhteistyövaroista tukea kehitysmaahankkeidensa toteuttamiseen. Kysymystä, pitäisikö ulkomaisia sijoituksia tukea ollenkaan, käsitellään myös lyhyesti.

Tutkimuksen empiirinen osio käyttää aineistoa joka on saatu sellaisilta suomalaisilta yrityksiltä joille myönnettiin liikekumppanuustukea vuonna 2006 ja/tai 2007. Aineisto koostuu 74 raportista, jotka ovat yritysten vastauksia kyselyyn koskien heidän kansainvälistymishankkeitaan. Jotkut empiirisen analyysin löydökset vastaavat kirjallisuuskatsauksessa käsiteltyä teoriaa, mutta joitain ristiriitaisia löydöksiä ilmenee myös. Analyysissä käytetyssä aineistossa on kuitenkin useita puutteita, joten löydökset ovat vain suuntaa-antavia.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.