Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Kansantaloustieteen laitos | Kansantaloustiede | 2010
Tutkielman numero: 12400
Kansainvälisen ulkoistamisen ja teknologiakehityksen vaikutukset suhteellisiin palkkaeroihin
Tekijä: Sierla, Ville
Otsikko: Kansainvälisen ulkoistamisen ja teknologiakehityksen vaikutukset suhteellisiin palkkaeroihin
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Kansantaloustieteen laitos
Aine: Kansantaloustiede
Asiasanat: kansantaloustiede; economics; kansantalous; national economy; työvoima; labour supply; teknologia; technology; kehitys; development; ulkoistaminen; outsourcing
Sivumäärä: 67
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12400.pdf pdf  koko: 549 KB (561266)
Avainsanat: kansainvälinen ulkoistaminen; teknologiakehitys; suhteelliset palkkaerot; työvoimaa tukeva teknologiakehitys
Tiivistelmä:
KANSAINVÄLISEN ULKOISTAMISEN JA TEKNOLOGIAKEHITYKSEN VAIKUTUKSET SUHTEELLISIIN PALKKAEROIHIN

TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkielmani tavoitteena on selvittää, kuinka kansainvälinen ulkoistaminen ja teknologiakehitys ovat vaikuttaneet eri koulutustasojen suhteellisiin palkkaeroihin Suomessa vuosina 1975 – 2005.

LÄHDEAINEISTO Tutkielmani empiirisessä osassa käytin paneeliaineistoa 16 toimialalta Suomesta vuosilta 1975 - 2004. Aineistoni olen kerännyt Eu Klems tietokannasta ja se jakaantuu kolmeen koulutustasoon: korkeaan-, keski- ja alhaiseen tasoon. Empiirisen tutkimuksessa käytin lineaarista regressiomallia, joka pohjautuu Feenstran ja Hansonin (1999) tutkimuksessaan käyttämään malliin.

TULOKSET Saamistani tuloksista kävi ilmi, etteivät kansainvälinen ulkoistaminen ja teknologiakehitys ole kasvattaneet suhteellisia palkkaeroja eri koulutustasojen omaavien työvoimien välillä. Teknologiakehitys on laskenut suhteellisia palkkaeroja sekä korkean- ja keskitason välillä että korkean- ja alhaisen tason välillä. Ulkoistamisella on ollut myös suhteellisia palkkaeroja laskeva vaikutus, mutta tähän liittyy tilastollista epävarmuutta. Tosin ulkoistamisella oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus keskitason koulutuksen omaavan työvoiman palkkoihin. Tuloksista selvisi myös, että kansainvälisen ulkoistamisen ja teknologiakehityksen vaikutus keskitason työvoiman palkkojen keskimääräiseen vuosimuutokseen on kasvanut aineiston viimeisenä kymmenenä vuotena.

Suomessa teknologiakehitys näyttäisi olleen enemmän työvoimaa tukevaa kuin taitointensiivistä teknologiakehitystä. Tämä selittäisi, miksi teknologian kehitys ei ole kasvattanut suhteellisia palkkaeroja Suomessa samalla tavoin kuin Yhdysvalloissa. Suomen kohonneella yleisellä koulutustasolla on mahdollinen vaikutus siihen, että suhteelliset palkkaerot eivät ole kasvaneet Suomessa.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.