Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2010
Tutkielman numero: 12407
Talent Management: Prosessi ja läpinäkyvyys
Tekijä: Murremäki, Mari
Otsikko: Talent Management: Prosessi ja läpinäkyvyys
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; osaaminen; know how; asiantuntijat; specialists; prosessit; processes
Sivumäärä: 87
Avainsanat: Talent Management, talent, läpinäkyvyys, viestintä
Tiivistelmä:
AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ ORGANISAATIOT JA JOHTAMINEN 11.8.2010 Pro gradu -tutkielma Mari Murremäki

TALENT MANAGEMENT: prosessi ja läpinäkyvyys

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää kansainvälisen lääkeyrityksen Talent Management -prosessia (TM), sen toteutumista ja läpinäkyvyyttä. Aihe on merkittävä, sillä TM-teemaa on tutkittu Suomessa vain vähän. Tutkimus on tehty toimeksiantona Lääkeyritys X:lle ja siinä tutkitaan TM-prosessia yrityksen lääketieteellisessä ja kaupallisessa yksikössä. Tavoitteenani on myös löytää ne merkittävimmät kehittämisalueet, joiden osalta TM ei ehkä toteudu parhaalla mahdollisella tavalla.

Tutkimuksen toteutustapa, menetelmät ja aineistot

TM:n toteutumista tutkiakseni tein kvalitatiivisen teemahaastattelututkimuksen, jossa kartoitin Lääkeyritys X:n lääketieteellisen ja kaupallisen yksiköiden työntekijöiden henkilökohtaisia kokemuksia ja mielipiteitä TM:n nykytilasta. Haastattelin yhteensä 15 työntekijää, jotka edustivat eri organisaatiotasoja. Haastattelun lisäksi käytin tutkimukseni tausta-aineistona Lääkeyritys X:n henkilöstöstrategiaa ja yrityksen johtamisprosesseja käsitteleviä sisäisiä asiakirjoja sekä esitysmateriaalia.

Tutkimuksen tulokset

Työn tuloksena saatiin selville, miten TM toteutuu Lääkeyritys X:ssä. TM on käsitteenä monimuotoinen ja sen tuntemus suhteellisen puutteellista. Lisäksi TM:n toteutumisessa on vaihtelua riippuen henkilöistä, jotka prosessissa ovat mukana. Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että läpinäkyvyyttä ja systemaattisuutta prosessiin tarvitaan lisää. Haastattelujen mukaan TM-prosessin haasteista suurimmat olivat prosessin roolien epäselvyys, seurannan puute sekä viestinnän ja läpinäkyvyyden puute. Tärkeänä koettiin, että prosessi on tarkkaan määritelty, aikataulutettu ja resursoitu. Empiirisen tutkimuksen pohjalta työssä luotiin suosituksia Lääkeyritys X:n TM-prosessille tuomaan TM-prosessin tarvitsemaa järjestelmällisyyttä.

Avainsanat

Talent management, talent, läpinäkyvyys, viestintä
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.