Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2010
Tutkielman numero: 12409
Ryhmäkehityskeskustelu osaamisen johtamisen tukena - Case Salon Osuuspankki
Tekijä: Pesu, Sisko
Otsikko: Ryhmäkehityskeskustelu osaamisen johtamisen tukena - Case Salon Osuuspankki
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; pankit; banks; osuuspankit; cooperative banks; henkilöstöhallinto; personnel management; keskustelu; discussion; kehitys; development; asiantuntijat; specialists
Sivumäärä: 73
Avainsanat: osaamisen johtaminen; strateginen osaaminen; tiedon luominen; kehityskeskustelu; ryhmäkehityskeskustelu; ydinkyvykkyys
Tiivistelmä:
AALTO-YLIOPISTO TIIVISTELMÄ KAUPPAKORKEAKOULU Johtamisen pro gradu-tutkielma Sisko Pesu 23.6.2010

RYHMÄKEHITYSKESKUSTELU OSAAMISEN JOHTAMISEN TUKENA Case Salon Osuuspankki.

Tutkimuksen tausta ja tarkoitus

Yritysten toimintaympäristöt ovat muuttuneet yhä monimuotoisemmiksi ja muutos on jatkuvaa. Kyetäkseen säilyttämään kilpailukykynsä muuttuvassa toimintaympäristössä yritysten on hyödynnettävä henkilöstöön kytkeytyvää osaamispääomaansa yhä tehokkaammin. Tutkimukseni tavoitteena on tuoda esiin ryhmäkehityskeskustelusta (RKK) saatu hyöty osaamisen johtamisen näkökulmasta paikallispankin toimintaympäristössä.

Tutkimuksen toteutustapa Ensimmäinen tutkimusaineisto muodostuu RKK:n havainnoista, joita analysoin laadullisen tapaustutkimuksen ja osallistuvan havainnoinnin keinoin. Toinen tutkimusaineistoni muodostuu kyselytutkimuksen vastauksista, joita analysoin kvalitatiivisin perustein. Laadullisen tapaustutkimuksen avulla yritän porautua ryhmäkehityskeskustelun käytäntöön ja hyödyntää ko. tilanteessa osallistuvaa havainnointia. Lisäksi pyrin saamaan tutkimuksestani perusteita siihen, että ryhmäkehityskeskustelu on tehokas osaamisen johtamisen työkalu. Kyselytutkimuksella taas selvitän, miten strategiaan liittyvät tekemiset ovat konkretisoituneet organisaation jäsenille.

Tutkimuksen tulokset Tutkimukseni antaa näyttöä siitä, että RKK:ta voi hyödyntää osaamisen johtamisessa. RKK auttaa organisaatiota toteuttamaan tiedon luomista erityisesti julkituomisen vaiheessa, jossa luodaan toimintamalleja, vaihdetaan kokemuksia ja olemassa olevaa tai uutta tietoa käsitellään tarkoituksellisesti yhdessä. Yksilöiden hiljainen tieto tehdään näkyväksi ja se muuttuu ryhmän yhteiseksi osaamiseksi. Merkittävä havainto oli se, että osaamista haluttiin kasvattaa nimenomaisesti sisäisen oppimisen ja työkierron avulla. RKK auttaa linkittämään osaamisen johtamisen organisaation jäsenten jokapäiväiseen elämään ja pystyy tukemaan luonnollista kasvua ja oppimista. RKK:ta voidaan täydentää myös kyselytutkimuksella, jolloin saadaan esiin koko organisaation kannanotot kätevästi ja tehokkaasti osaamisen johtamisen alueelta tai jostakin muusta halutusta aiheesta.

Avainsanat Osaamisen johtaminen, Strateginen osaaminen, Tiedon luominen, Kehityskeskustelu, Ryhmäkehityskeskustelu, Ydinkyvykkyys

AALTO-UNIVERSITY ABSTRACT SCHOOL OF ECONOMICS Master's thesis in Management Sisko Pesu 23.6.2010

GROUP PERFORMANCE APPRAISAL IN ASSISTANCE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Case Salon Osuuspankki

Background and goal of the research

The working environments of companies have become more and more diversified and this change is continuous. In order to maintain their competitiveness in changing working environments, companies must utilize their personnel assets more effectively. My survey's target is to reveal some advantages of group performance appraisal (GPA) from the viewpoint of knowledge management in a local bank working environment.

Method of the research The first survey data comes from the findings of the GPA. I analyze it by means of qualitative case study and participatory action research. The second survey data comes from the answers of an inquiry, which I study on qualitative basis. By using the method of qualitative case study, I try to dig into the GPA and utilize participatory action research. In addition I try to find out some arguments from my research that GPA is an effective tool of knowledge management. With the inquiry I will investigate how strategy related actions have become concrete to the members of the organisation.

Results of the research My research indicates that GPA can be utilized in knowledge management. GPA helps an organization in the creation of knowledge, especially in the stage of articulation where action models are being created, experiences are being exchanged and existing knowledge and new knowledge are deliberately being dealt with. In this stage tacit knowledge is converted to explicit knowledge usable for the whole group. Another significant finding was that in-house training and work circulation were the preferred means of improving knowledge creation. GPA helps to link knowledge management with the everyday work of the organization's members. It also encourages natural development and learning. GPA can also be completed with an inquiry, which can be an effective way to reveal the thoughts of the whole organization in the field of knowledge management or some other desired question.

Keywords: Knowledge management, Strategic competence, Knowledge creation, Performance appraisal, Group performance appraisal, Core competence
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.