Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Yritysjuridiikka | 2010
Tutkielman numero: 12412
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston jakaminen osinko- ja luovutusvoittoverotuksen sääntöjen näkökulmista
Tekijä: Salojuuri, Jyri
Otsikko: Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston jakaminen osinko- ja luovutusvoittoverotuksen sääntöjen näkökulmista
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: yritysjuridiikka; business law; yhtiöoikeus; company law; osingot; dividends; verotus; taxation; rahastot; funds
Sivumäärä: 114
Avainsanat: SVOP-rahasto; osinkoverotus; luovutusvoittoverotus
Tiivistelmä:
Uusi osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.9.2006. Osakeyhtiölakiuudistuksessa lähdettiin siitä, että lain vaikutukset verotukseen ratkaistaan muussa lainsäädännössä. Verolainsäädäntöä on pyritty muuttamaan uutta osakeyhtiölakia vastaavaksi, mutta verolainsäädäntöön ei tätä kirjoittaessa ole kuitenkaan lisätty vastaavia kysymyksiä koskevia erityissäännöksiä eikä säännöksiä uusien varojenjakotapojen verokohtelusta, kuten varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta (SVOP-rahastosta). Verotukseen on näin syntynyt tilanne, jossa verosäännöksiä ei ole sopeutettu yhteen voimassa olevan osakeyhtiölainsäädännön kanssa.

Tutkielman aihe on SVOP-rahasto ja sen jakamiseen liittyvät osakeyhtiöoikeudellisien ja verotuksellisten säännöksien tulkinta ja erityisesti eri veromallien vertailu neutraliteettiongelmaa silmällä pitäen. Tutkimuksen näkökulma tutkittavaan aiheeseen on enemmän veropoliittinen lähestyminen kuin tulkinnallinen, koska jo kauan odotettua hallituksen esitystä ei ole vielä tähän mennessä annettu eduskunnalle ja pohdinta on siltä osin vielä keskeneräistä. Tutkielman päätavoitteena on selvittää, kuinka SVOP-rahastosta jaettavia varoja tulisi verotuksessa kohdella, osinkoverotuksen tapaan vai luovutusvoittoverotuksen periaattein ja miten eri verotusmuodot tulisivat vaikuttamaan verovelvollisen käyttäytymiseen verotuksen neutraalisuuden näkökulmasta. Tutkielman päätavoitetta käsitellään kolmen aiheen kautta. Nämä kolme aihetta ovat ensinnäkin SVOP-rahaston sisältö, eli toisin sanoen mistä eri lähteistä rahasto voi muodostua. Toiseksi miten osakeyhtiölain säädökset varojenjaosta vaikuttavat SVOP-rahaston alentamiseen. Kolmanneksi osinkoverotus ja luovutusvoittoverotus tilanteessa, jossa yhtiö jakaa varoja SVOP-rahastosta Verohallituksen ohjeen sekä Hallituksen 16.6.2009 esitysluonnoksen mukaan.

Tutkielmassa on seitsemän lukua. Tutkielman toisessa luvussa käsitellään SVOP-rahaston syntyä ja sisältöä. Luvussa käsitellään sitä, miten rahasto muodostuu ja millä eri tavoin rahastoon voi tulla varoja. Kolmannessa luvussa perehdytään rahaston varojen jakamiseen liittyviin osakeyhtiöoikeudellisiin säädöksiin. Neljännessä luvussa tarkastelun kohteena ovat osinko- ja luovutusvoittoverotuksen nykyiset säännökset sekä kokonaisverouudistuksen vaikutukset osinkoverotukseen. Luvussa esitellään osinko- ja luovutusverotuksen erilaisuutta ja Hetemäen työryhmän väliraportin muutosehdotuksia. Viidennessä luvussa käsitellään osinko- ja luovutusvoittoverotuksen soveltumista rahaston jakamiseen. Luvussa käydään läpi Yritysverotuksen kehittämistyöryhmän mietintöä, käsitellään Verohallituksen ohjetta sekä pohditaan Hallituksen esitysluonnoksen periaatteita lausunnonantajien näkökulmasta. Kuudennessa luvussa pyritään vertailemaan toisessa luvussa käsiteltyjen SVOP-rahaston eri lähteiden verottamista Verohallituksen ohjeen ja Hallituksen esitysluonnoksen kesken. Seitsemännessä luvussa vedetään aikaisempien lukujen asiat yhteen ja muodostetaan oma näkemys siitä, miten SVOP-rahastoa tulisi verottaa.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.