Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2010
Tutkielman numero: 12419
Liikearvon arvonalentumistestauksen raportointi suomalaisissa pörssiyhtiöissä
Tekijä: Nylund, Niklas
Otsikko: Liikearvon arvonalentumistestauksen raportointi suomalaisissa pörssiyhtiöissä
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; Suomi; Finland; raportit; reports; liikearvo; goodwill; arviointi; evaluation; standardit; standards
Sivumäärä: 59
Avainsanat: liikearvo, arvonalentumistestaus, IFRS 3, IAS 36
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteet Tutkielman teoriaosan tavoitteena on selvittää mitä liikearvon arvonalentumistestauksesta ja sen raportoinnista säädetään IAS 36 standardissa. Tutkielman empiriaosan tavoitteena on ensiksi selvittää, miten kattavasti suomalaiset pörssiyhtiöt raportoivat liikearvon arvonalentumistestauksen raportoinnista, eli toisin sanoen noudattavat IAS 36 standardin vaatimuksia liikearvon arvonalentumistestausta koskevasta raportoinnista. Tutkielman empiriaosassa pyritään myös löytämään selittäviä tekijöitä, joiden avulla voidaan ymmärtää mikä saa yritykset raportoimaan IAS 36 standardin vaatimusten mukaisesti.

Lähdeaineisto Tutkimuksessa käytettiin kansainvälisiä laskentastandardeja koskevaa kirjallisuutta, sekä aiheeseen liittyvää aikaisempaa tutkimusta. Tutkimuksessa käytetty data kerättiin Thomson One Bankerin Worldscope –tietokannasta sekä otokseen valikoituneiden yritysten tilinpäätösten liitetiedoista, jotka kerättiin näiden kotisivuilta.

Tulokset Raportoinnin taso oli odotetusti hyvin vaihtelevaa. Suurimmassa osassa yrityksistä löytyi paljon parannettavaa liikearvon arvonalentumistestauksen raportoinnin suhteen. Tutkimuksen perusteella yrityksen koko ja kannattavuus eivät vaikuttaneet liikearvon arvonalentumistestauksen raportoinnin kattavuuteen laisinkaan. Yksittäisistä tunnusluvuista Quick Ratio ja liikearvon suhteellinen osuus omasta pääomasta selittivät parhaiten arvonalentumistestauksen raportoinnin kattavuutta.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.