Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2010
Tutkielman numero: 12420
Golfosakeyhtiöiden suorituskykymittarit ja niiden vertaaminen benchmarkingin avulla
Tekijä: Salmirinne, Kim
Otsikko: Golfosakeyhtiöiden suorituskykymittarit ja niiden vertaaminen benchmarkingin avulla
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; osakeyhtiöt; joint stock companies; vapaa-aika; leisure; liikunta; physical exercise; arviointi; evaluation; benchmarking; benchmarking; suorituskyky; efficiency
Sivumäärä: 93
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12420.pdf pdf  koko: 975 KB (998140)
Avainsanat: golfosakeyhtiö; tunnuslukuanalyysi; suorituskyvyn mittaaminen; benchmarking
Tiivistelmä:
TUTKIELMAN TAVOITTEET

Tutkielman ensisijainen tavoite oli kehittää suomalaisten golfosakeyhtiöiden johdolle informatiivinen ja käyttökelpoinen suorituskykymittaristo. Tutkielman toissijainen tavoite oli havainnollistaa kehitettyjen mittareiden käyttöä golfkenttien välisessä suorituskyvyn benchmarkingissa. Suorituskykymittarit pyrittiin kehittämään siten, että ne huomioivat suomalaisten golfosakeyhtiöiden ominaispiirteet. Lisäksi mittareiden kehittämisessä kiinnitettiin huomiota mittareiden olennaisuuteen johdon päätöksenteon näkökulmasta sekä mittareiden soveltuvuuteen golfkenttien suorituskyvyn benchmarkingiin.

LÄHDEAINEISTO

Tutkielman teoriaosa pohjautuu tunnuslukuanalyysia, suorituskyvyn mittaamista sekä benchmarkingia käsittelevään koti- ja ulkomaiseen kirjallisuuteen. Lisäksi teoriaosassa tarkasteltiin golfkenttien suorituskyvyn mittaamiseen liittyvää kirjallisuutta ja käytännöntoimintaa. Tutkielman empiiristä aineistoa olivat muun muassa tutkielmaa varten tehdyt teemahaastattelut, kyselyn avulla kerätyt golfkenttien tilinpäätös-, volyymi- ja hintatiedot sekä golfosakeyhtiöiden tilinpäätös- ja kirjanpitomateriaali.

TULOKSET

Tutkielman tuloksena syntyi suomalaisten golfosakeyhtiöiden johdolle kehitetty suorituskykymittaristo, johon valittiin johdon päätöksenteon ja suorituskyvyn benchmarkingin kannalta 15 olennaisinta suorituskykymittaria. Lisäksi tutkielmassa esiteltiin golfkenttien benchmarking -prosessi, jonka käyttöä havainnollistettiin case -golfyhtiön avulla.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.