Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen ja rahoituksen laitos | Laskentatoimi | 2010
Tutkielman numero: 12426
Vaikuttaako johtoryhmän ja hallituksen monimuotoisuus yrityksen kannattavuuteen?
Tekijä: Komscha, Anne
Otsikko: Vaikuttaako johtoryhmän ja hallituksen monimuotoisuus yrityksen kannattavuuteen?
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; yritykset; companies; kannattavuus; profitability; johtaminen; management; hallitukset; boards of directors
Sivumäärä: 108
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12426.pdf pdf  koko: 2 MB (1857538)
Avainsanat: hallitus; johtoryhmä; monimuotoisuus; kannattavuus; interaktioanalyysi
Tiivistelmä:
VAIKUTTAAKO JOHTORYHMÄN JA HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS YRITYKSEN KANNATTAVUUTEEN?

Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko hallituksen ja johtoryhmän jäsenten monimuotoisuudella vaikutusta yritysten kannattavuuteen suomalaisissa pörssiyhtiöissä ja lisäksi tarkastellaan niiden yhteisvaikutusta kannattavuuteen. Tutkimuksen lähtökohtana on kausaalisuuden suunta, mikä tarkoittaa sitä, että hallituksen ja johtoryhmän monimuotoisuus vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Teoriaosuudessa esitellään jäsenten valintaan liittyvää sääntelyä sekä monimuotoisuuden aikaisempia tutkimuksia ja corporate governanceen liittyvää teoriaa.

Lähdeaineisto Tutkimuksen aineisto kerättiin Suomessa vuosina 2004–2009 listautuneista yrityksistä/ yhtiöistä. Monimuotoisuuden kehityksen havainnoimiseen sekä monimuotoisuuden ja kannattavuuden välisen suhteeseen käytettiin otoksena 360 yritysvuotta. Monimuotoisuusaineisto kerättiin yritysten vuosikertomuksista ja taloudellinen data Thomson One Banker Worldscope -tietokannasta.

Aineiston käsittely Tutkimuksessa hallituksen ja johtoryhmän monimuotoisuuden tasoa yrityksissä mitattiin Blaun monimuotoisuusindeksillä. Monimuotoisuus rakentui sukupuolen, iän, koulutuksen ja kansalaisuuden osatekijöistä. Monimuotoisuuden vaikutusta kannattavuuteen havainnoitiin tutkimuksessa monimuuttujaregressioanalyysilla, jossa yhteisvaikutusta mitattiin muodostamalla interaktiomuuttuja.

Tulokset Tutkimuksen kuvailevat tulokset vahvistavat, että sukupuolen ja kansalaisuuden monimuotoisuuden taso on kasvanut hitaasti vuosien aikana. Regressioanalyysi antaa viitteitä siitä, että hallituksen iän monimuotoisuudella on positiivinen vaikutus yrityksen kannattavuuteen etenkin, kun sitä mitataan eri viitekehyksessä johtoryhmän kanssa. Analyysi antaa viitteitä siitä, että hallituksen ja johtoryhmän kansalaisuuden monimuotoisuudella on negatiivinen vaikutus yritysten kannattavuuteen.

Avainsanat Hallitus, Johtoryhmä, Monimuotoisuus, Kannattavuus, Interaktioanalyysi
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.