Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2010
Tutkielman numero: 12444
Modulaaristen palvelujen tuotteistaminen B2B-ratkaisuliiketoiminnassa
Tekijä: Heikkilä, Mari
Otsikko: Modulaaristen palvelujen tuotteistaminen B2B-ratkaisuliiketoiminnassa
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; palvelut; service; tuotteistaminen; commodification; business-to-business; business-to-business
Sivumäärä: 87
Avainsanat: palvelujen tuotteistaminen; prosessijohtaminen; palvelujen modulaarisuus; yhteinen arvon luominen
Tiivistelmä:
Tämän tapaustutkimuksen tutkimusongelmana on kuvata millainen on kohdeyrityksenä olevan maksuratkaisupalveluiden tarjoajan tuotteistamisprosessi pankkiasiakkuuksille ja mitä haasteita siihen liittyy. Prosessin nykytilaa tarkasteltiin ensin tutkimusaineiston avulla sen syötteiden ja tuotosten kautta yksilöimällä havaitut tuotteistamisen ja prosessijohtamisen haasteet, jotta yritys voi hyödyntää tutkimuksen tuloksia prosessikehitystyössään.

Yrityksen tavoitteena on tuotteistamisprosessin kehittämisen avulla lisätä asiakkaan osallistumista tuotteistamisprosessiin ja sitä kautta tukea parhaalla mahdollisella tavalla asiakastoimituksen toteutumista. Tästä syystä tuotteistamista tarkasteltiin palveluntarjoajan ja asiakkaan yhteisten prosessien johtamisen näkökulmasta. Lisäksi pohdittiin modulaarisuuden soveltamismahdollisuuksia palveluiden tuotteistamisessa. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua ja analysoinnissa vertailevaa laadullista sisällönanalyysia.

Tutkimuksen tuloksina esitetään, että nykyisen tuotteistamisprosessin keskeisimmät haasteet liittyvät prosessijohtamiseen. Selkiyttämällä eri toimijoiden rooleja ja vastuita voidaan edesauttaa yksilön roolin hahmottamista osana prosessia sekä vastuiden jakautumista. Projektien aikataulutus helpottuu tunnistamalla ne vaiheet, joissa esiintyy erityisosaamisen resurssien kapasiteetin ajoittaista niukkuutta. Modulaarisuuden soveltaminen palveluiden tuotteistamisessa tukee tutkimuksen perusteella tuotteistamisprosessin suunnittelua ja kehittämistä lisäämällä joustavuutta, selkiyttämällä vastuita ja edesauttamalla asiakkaan kanssa luotavan arvon muodostumista.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.