Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2010
Tutkielman numero: 12460
Vastuulähtöiset innovaatiot pienissä ja keskisuurissa yrityksissä
Tekijä: Korpela, Maria
Otsikko: Vastuulähtöiset innovaatiot pienissä ja keskisuurissa yrityksissä
Vuosi: 2010  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; innovaatiot; innovations; aineeton omaisuus; immaterial property; pk-yritykset; smes
Sivumäärä: 111
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12460.pdf pdf  koko: 1018 KB (1041768)
Avainsanat: vastuullisuus; corporate responsibility; vastuulähtöinen innovaatio; csr-driven innovation; pk-yritykset; smes; aineettomat resurssit; intangible resources; aineelliset resurssit; tangible resources; resurssiyhdistelmät; resource combinations
Tiivistelmä:
Tutkimukseni tavoitteena on tarkastella vastuulähtöisten innovaatioiden syntymistä resurssinäkökulmasta pienten ja keskisuurten yritysten muodostamassa kontekstissa. Pyrin selvittämään aineistoni pk-yrityksien olemassa olevien resurssien lisäksi resurssien välisiä dynaamisia vaikutussuhteita sekä niiden vaikutuksia vastuulähtöisen innovaation syntymiseen. Tutkimukseni avulla pyrin lisäämään ymmärrystä vastuulähtöisen innovaation syntymisestä sekä tunnistamaan innovaation syntymisen kannalta välttämättömät resurssit.

Toteutin laadullisen tutkimukseni tapaustutkimuksellista lähestymistapaa hyödyntäen. Tutkimukseni taustalla vaikuttaa DCCA:n (Danish Commerce and Companies Agency) vuosina 2006 – 2008 toteuttama CSR-Driven Innovation - Towards the Social Purpose Business -hanke, sillä hyödynnän tutkimuksessani kyseistä hanketta varten kerättyä aineistoa. Käyttämäni aineisto koostuu 13 yritysanalyysidokumentista, jotka pohjautuvat yrityskohtaisiin teemahaastatteluihin. Lisäksi toteutin yhden aineistoa täydentävän teemahaastattelun. Valinnat tutkimus- ja analysointimenetelmistä tein vasta aineistoon tutustumisen jälkeen, joten tältä osin tutkimukseni on aineistolähtöinen.

Tutkimuksessani jaoin tutkimani pk-yritysten resurssit neljään eri pääomaan: taloudellinen, osaamis-, sosiaalinen ja mainepääoma. Nämä pääomat sisälsivät seitsemän resurssia: oma pääoma, vieras pääoma, toimialaosaaminen, immateriaalioikeudet, sosiaaliset verkostot, kehittämisyhteistyö ja maine. Käytin Raginin (1987) kehittämää vertailevaa laadullista analyysia tunnistaessani yritysten olemassa olevat resurssit ja muodostin sen perusteella resurssiyhdistelmiä. Tutkimukseni perusteella pk-yritys voi synnyttää vastuulähtöisen innovaation erilaisia resurssiyhdistelmiä hyödyntämällä. Suurin osa tutkimistani pk-yrityksistä synnytti vastuulähtöisen innovaation neljän tai viiden resurssin avulla. Kaikista niukin resurssiyhdistelmä sisälsi omaa pääomaa ja kehittämisyhteistyötä. Nämä resurssit ovat tutkimukseni perusteella vastuulähtöisen innovaation kannalta välttämättömiä resursseja. Tutkimuksessani ilmeni, että resurssin pelkkä olemassa olo ei mahdollista muiden resurssien saavuttamista, vaan yrityksellä on oltava dynaaminen kyvykkyys hyödyntää resurssia. Tutkimukseni vahvistaa aiemman käsityksen siitä, että yritys pystyy hankkimaan aineellisia resursseja aineettomien resurssien avulla. Erityisesti toimialaosaamisen merkitys korostui tutkimuksessani, sillä sen avulla pk-yritys voi saada haltuunsa muita resursseja. Tutkimukseni osoittaa myös, että liiketoimintamalli-innovaation synnyttäminen on mahdollista niukemmilla resursseilla kuin teknologisen innovaation synnyttäminen.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.