Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2011
Tutkielman numero: 12464
"Mutta se sitoutumisen väheneminen ei saa vaikuttaa työn tekemiseen". Asiantuntijoiden ja esimiesten sitoutuminen henkilöstöalanyrityksessä
Tekijä: Nepponen, Soili
Otsikko: "Mutta se sitoutumisen väheneminen ei saa vaikuttaa työn tekemiseen". Asiantuntijoiden ja esimiesten sitoutuminen henkilöstöalanyrityksessä
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; esimiehet; supervisors; asiantuntijat; specialists; sitoutuminen; commitment
Sivumäärä: 69
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12464.pdf pdf  koko: 520 KB (531946)
Avainsanat: Organisaatioon sitoutuminen, affektiivinen sitoutuminen, instrumentaalinen sitoutuminen, normatiivinen sitoutuminen, sitoutumisalttius
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata ja ymmärtää asiantuntijoiden ja esimiesten sitoutumisen tekijöitä tiettyä henkilöstöalan yritystä kohtaan. Tutkimuksessa halusin selvittää, miten haastattelemieni henkilöiden sitoutuminen on muuttunut työsuhteen edetessä. Sitoutumisen tekijöitä sekä ajan vaikutusta pyrin ymmärtämään Aaron Cohenin kehittämän neljän komponentin teorian pohjalta, missä sitoutumisalttiutta tutkitaan ennen työsuhteen alkua ja varsinaista sitoutumista työsuhteen alkamisen jälkeen. Tavoitteenani oli myös tulkita, kuinka hyvin tutkimus¬tulokset vastaavat Cohenin teoriapohjaista tutkimusta.

Tutkimuksen toteutustapa, menetelmät ja aineistot Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisesti ja tutkimusmetodina käytettiin teema¬haastattelua. Tutkimuksessa haastattelin seitsemää tutkitun organisaation työntekijää, jotka työs¬kentelivät asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Haastatteluiden analysoinnissa käytin teemoittelua ja tyypittelyä.

Tutkimuksen tulokset: Tämän tutkimuksen osalta voin todeta, että haastattelemillani henkilöillä oli yhdeksän sitoutumiseen vaikuttavaa tekijää, jotka kuvasivat henkilöiden affektiivista, instrumentaalista sekä normatiivista sitoutumista yritykseen. Sitoutumisen aste oli viidellä henkilöllä vähentynyt työsuhteen aikana kun kaksi vastaajaa oli sitä mieltä, että sitoutuminen on lisääntynyt vastaavana aikana. Sitoutumisen aste oli vaihdellut työsuhteen aikana ja siihen vaikuttavia tekijöitä löysin tässä tutkimuksessa neljä kappaletta. Tämän tutkimuksen tulokset vahvistivat Cohenin neljän komponentin väittämiä siitä, että ajalla on merkitystä henkilön sitoutumiseen. Olen analysoinut tutkimustuloksia esittämieni tutkimuskysymysten perspektiivistä ja johtopäätöksenä olen löytänyt yhteneviä tekijöitä sitoutumisen tekijöiden, ajan merkityksen sekä Cohenin) neljän komponentin mallin välillä.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.