Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin ja johtamisen laitos | Markkinointi | 2011
Tutkielman numero: 12466
Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla
Tekijä: Huotarinen, Annina
Otsikko: Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin ja johtamisen laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; viestintä; communication; media; media; internet; internet; lehdistö; press; asiakkaat; customers; aikakauslehdet; journals; kuluttajakäyttäytyminen; consumer behaviour
Sivumäärä: 76
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12466.pdf pdf  koko: 3 MB (2137298)
Avainsanat: Asiakkaan kokema arvo, palvelun laatu verkossa, aikakauslehdet, Internet-sivut
Tiivistelmä:
Tavoitteet

Tutkielma tarkastelee asiakkaan kokeman arvon muodostumista aikakauslehden Internet-sivuilla. Empiirisessä osiossa lähemmässä tarkastelussa on Vauva-lehden Internet-sivusto Vauva.fi. Ongelmaa lähestytään muodostamalla viitekehys, jonka mukaan asiakkaan kokema arvo muodostuu asiakkaan kokemasta palvelun laadusta sivustolla, asiakkaan odotuksista ja tavoitteista sekä asiakkaan kokemien hyötyjen ja uhraamien kustannusten välisestä suhteesta.

Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmät

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu asiakkaan kokemaan arvoon sekä palvelun laatuun verkossa liittyviin tieteellisiin keskusteluihin. Tutkimusote on kvantitatiivinen ja tutkielman empiirinen osuus on suoritettu Internet-kyselyä hyödyntäen. Tutkimusaineisto analysoitiin käyttämällä faktorianalyysia, t-testiä sekä korrelaatioita.

Tutkimustulokset

Tulosten perusteella voidaan todeta, että asiakkaan kokema arvo Vauva.fi – sivuilla muodostuu alkuperäisen viitekehysmallin mukaisesti. Arvo muodostuu palvelun laadun ulottuvuuksista verkossa, asiakkaan odotuksista ja tavoitteista sekä asiakkaan kokemien hyötyjen ja uhraamien kustannusten välisestä suhteesta.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.