Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2011
Tutkielman numero: 12485
Valmentavan johtamisen toiminnallistamisen haasteet - Casetutkimus finanssialan yrityksessä
Tekijä: Väisänen, Niina
Otsikko: Valmentavan johtamisen toiminnallistamisen haasteet - Casetutkimus finanssialan yrityksessä
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; coaching; coaching
Sivumäärä: 105
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12485.pdf pdf  koko: 994 KB (1016928)
Avainsanat: toiminnallistuminen; valmentava johtaminen; valmentaja; valmennettava
Tiivistelmä:
VALMENTAVAN JOHTAMISEN TOIMINNALLISTAMISEN HAASTEET

Tutkielman tavoitteet Tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä haasteita valmentavan johtamisen käytäntöön viennin eri vaiheissa esiintyy. Tarkoituksena on tuoda näkyväksi ne tekijät, jotka ovat valmentavan johtamisen toiminnallistumisen haasteena tutkitussa yrityksessä. Tavoitteena on saada aikaan keskustelua haasteiden taustalla olevista tekijöistä, jotta niihin voidaan puuttua ja valmentava johtaminen voi aidosti toteutua koko organisaation tasolla.

Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmät Teoriaosuudessa esitellään valmentavan johtamisen käsite sekä käsitellään johtajuuden muutosta kontrolloivasta johtamisesta valmentavaan johtajuuteen. Lisäksi teoriaosuudessa pohditaan tämän muutosprosessin haasteita toiminnallistamisen kolmessa vaiheessa. Myös empiriaosuus rakentuu toiminnallistamisen kolmen vaiheen ympärille. Empiriassa käsitellään yrityksen kontekstin, koulutusohjelman sekä koulutuksen jälkeisen ajan tuomia haasteita valmentavan johtamisen toiminnallistamiseen. Tutkimusmenetelmänä on laadullinen tutkimusote. Aineisto kerättiin viiden teemahaastattelun avulla. Haastattelujen avulla pyrittiin selvittämään johdon näkökulmaa valmentavan johtamisen toiminnallistamisesta. Lisäksi aineistona tutkimukseen toimivat yritykseen tehdyt henkilöstötutkimukset sekä aikaisemmat tutkimustyöt. Henkilöstötutkimusten avulla selvitettiin alaisten näkemystä valmentavan johtamisen toteutumisesta yrityksessä.

Keskeiset tutkimustulokset Aineiston tuomien eri näkökulmien välisestä ristiriidasta syntyi tutkimuksen keskeisin tutkimustulos. Henkilöstön ja johdon näkemysten välillä valmentavan johtamisen nykytilasta on kuilu. Henkilöstön mielestä valmentava johtaminen ei näy yrityksen käytännöissä. Johto näkee valmentavan johtamisen olevan jo suhteellisen hyvin arjessa. Tässä näkemysten välisessä ristiriidassa kuvastuu valmentavan johtamisen toiminnallistumisen suurin haaste yrityksessä. Valmentava johtaminen nähdään johdon puolesta olevan viety käytäntöön, kun valmentavan johtamisen käytäntöjä suoritetaan säännöllisin väliajoin. Nämä käytännöt eivät kuitenkaan ole se, mitä henkilöstö mittaa. Näiden käytäntöjen suoritemäärä ei vielä itsessään kuvasta valmentavan johtamisen toteutumista. Valmentava johtaminen on toiminnallistunut, kun valmentava johtaminen on aidosti organisaation jäsenten arvoissa sekä käyttäytymismalleissa tärkeänä määrittäjänä. Yrityksessä viedään valmentavaa johtamista käytäntöön vanhan johtamistyylin mukaisesti. Tämä juontuu yrityksen kontekstin tuomista haasteista, kuten esimiehen roolista asiantuntijana sekä asemajohtajana sekä yrityksen palkitsemisjärjestelmästä, joka keskittyy määrällisiin tekijöihin laadun sijasta ja kannustaa yksilösuorituksiin. Yrityksen kontekstin tuomat haasteet puolestaan kuvastuvat yrityksen viestinnässä valmentavasta johtamisesta sekä yrityksen ylimmän johdon sitoutumisessa. Koulutuksen jälkeisen tuen avulla valmentava johtaminen voi mahdollistua yrityksen käytännöissä.

Avainsanat Toiminnallistuminen, valmentava johtaminen, valmentaja, valmennettava
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.